ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността БЮФЕТЧИК

Клас по НКП: персонал, зает с услуги на Код по НКП: 5124

населението, охрана и търговия

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Налива напитки и сокове и приготвя сандвичи.

2. Работи с кафе-машината, тостерите и другото оборудване на бюфета.

3. Прибира прибори и посуда от масите в бюфета.

4. Спазва санитарно-хигиенните норми и правила и грамажа на продаваните напитки и закуски.

5. Дава заявки за доставка на напитки и други стоки, продавани в бюфета.

6. Работи с касовия апарат, приема суми и връща ресто с касова бележка.

7. Води ежедневна отчетност на продадените напитки и стоки по асортимент и за направения оборот.

8. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

П. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1. Отговаря за грамажа на продаваните напитки и сандвичи и за хигиената в бюфета.

2. Носи отговорност за констатирани липси на напитки и други стоки, заприходени в бюфета.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е пряко подчинена на началника на отдел „Ад-министративно-стопански".

2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с клиенти.

3. Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и организации по линия на доставяне на стоки за бюфета.

IV. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Трябва да знае:

а) нормативните актове и стандартите на получаваните стоки;

б) реда и изискванията за извършване на приемане и отчитане на стоки;

в) нормативните изисквания за съхраняване на стоките в бюфета;

г) компютърните и други автоматизирани системи за извършване на касова дейност при продажба на стоки.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: средно.

2. Друга квалификация: работа с касов апарат.

3. Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специалността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпитване.

Източник account-bg.info

Подобни статии:
 

Реклама