ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността

МЕХАНИК

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Осигурява без аварийна н надеждна работа на механооборудването и подемно-транспортните съоръжения.

2. Осъществява контрол за правилната експлоатация на оборудването, своевременно смазване и извършване на превантивна дейност, за недопускане на аварии.

3. Контролира натоварването на оборудването и предлага график за извършване на ремонтни работи.

4. Участва в съставянето на годишните графици за ремонта на механичното, технологичното и подемно-транспортно оборудване.

5. Участва в приемането на нови производствени мощности и оборудване за експлоатация след проведен ремонт или монтаж.

6. Контролира изразходваните средства, отпуснати за ремонт, върху получените и изразходвани за ремонт материали, запасни части, детайли, инструменти и др.

7. Организира междуремонтното обслужване на оборудването и ремонта на оборудването в гаранционен срок.

8. Анализира авариите и причините за престои и предлага мероприятия за ликвидирането им.

9. Осъществява обучение и проверка на знанията на персонала, обслужващ механооборудването.

10. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1. Отговаря за състоянието на действащите правила, норми и инструкции по монтажа, експлоатацията, ремонта и обслужването на механооборудването.

2. Носи отговорност за настъпили вреди от престои поради технически и организационни причини, свързани с работата на ме-ханооборудването.

3. Отговаря за безопасността на труда и противопожарната безопасност на механооборудването.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е пряко подчинена на главния механик.

2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с началниците и специалистите в отделите по технологичната и производствената дейност и началниците на производствените звена.

3. Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и организации по линия на осигуряването на резервни части, смазочни материали и нови машини.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Трябва да знае:

а) нормативните актове и стандартите за монтаж и експлоатация на механооборудване;

б) реда и изискванията за извършване на монтаж и ремонт на механооборудването;

в) нормативните изисквания за охрана на труда и противопожарна охрана;

г) компютърните и други автоматизирани системи за извършване на контрол на работата на механооборудването.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: висше механотехническо, с образователно-квалификационна степен „магистър" или „бакалавър".

2. Друга квалификация: работа с компютър и добро владеене на английски език.

3. Професионален опит: над 3 години трудов стаж по специалността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпитване.

Източник account-bg.info

Подобни статии:
 

Реклама