ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността

Специалист администриране на приложен софтуер

1. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Извършва инсталиране, деинсталиране и конфигуриране на стандартни приложни програмни продукти.

Извършва инсталиране, деинсталиране и конфигуриране на кирилизиращи програми и други, необходими за нормалната работа на приложните програмни продукти.

Администрира, поддържа и актуализира програмните продукти, за които отговаря.

Следи за новостите в СУБД (Система за управление на бази данни) и се съобразява с тях, когато това е необходимо.

Периодично следи за състоянието на програмните продукти и коректността на базите данни, за които отговаря.

Поддържа връзки с разработчика на приложния софтуер, който поддържа и администрира.

Периодично извършва профилактика на програмните продукти, които администрира.

При необходимост, замества останалите специалисти от сектор “Приложно администриране и програмиране” в техните основни функции.

При необходимост извършва конфигуриране, инсталиране на операционна система, стандартен системен и приложен софтуер и антивирусни програми на компютърните системи.

При необходимост оказва методическа помощ на компютърните потребители за разрешаването на комплицирани проблеми, възникнали при употреба на стандартния приложен софтуер.

Подготвя изходна информация за отчети и анализи за състоянието на приложния софтуер, за който носи отговорност, в клоновете, предприятията и управлението на Дружеството.

Разработва изходни данни за прогнози, концепции и програми за единна политика при развитието на приложния софтуер в клоновете, предприятията и управлението на Дружеството.

Поддържа информационна банка от данни за състоянието на поверения му за администриране софтуер в Дружеството.

Поддържа информационна банка от данни за новостите и състоянието на пазара в областта на администрирания от него приложен софтуер.

Осигурява необходим обем качествена и навременна информация от клоновете, предприятията и отделите на управлението за анализ и вземане на ефективни управленчески решения.

Архивира и съхранява програмните продукти в областта за която отговаря.

Познава организацията на управлението и структурите Дружеството.

Познава принципите на формирането и движението на информационните потоци в управлението на Дружеството.

Спазва вътрешноведомствените нормативни актове.

2. ОТГОВОРНОСТИ

2.1. Общи отговорности:

Носи административна отговорност за нанесени щети на Дружеството в съответствие с действуващата нормативна уредба.

За лоялността към Дружеството, посредством ефективното изпълнение на задълженията си.

За качественото, оперативно и точно изпълнение на задачите.

За достоверността на информацията, документите и резултатите, изготвяни от него.

За конфиденциалността при работа с поверителна информация и документи.

2.2. Специфични отговорности:

За стопанисването на компютърната техника и програмните продукти, с които работи.

За достоверността на оперативната информация, създавана от него.

За съхраняване на програмните продукти, които са му поверени.

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

3.1. Образование: Висше

3.2. Образователно квалификационна степен: Бакалавър

3.3. Специалност: Електроника; информатика; компютърни системи и технологии; автоматика; информационна и управляваща техника; физика; математика; техническа.

3.4 Квалификация:

3.4.1. Трудов стаж: препоръчително - 1 година в областта на информационните технологии.

3.4.2. Професионална квалификация: Компютърен инженер, информатик, физик; математик, инженер по автоматика.

3.4.3. Езикова квалификация: Препоръчва се ползването на английски език.

4. ИНФОРМАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

4.1. Йерархически връзки: Пряко подчинен на Ръководителя на Дружеството.

4.2. Функционални връзки: Вътрешни: С всички лица в трудови, служебни и други правоотношения с Дружеството.

Източник account-bg.info

Подобни статии:
 

Реклама