ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността

ПРЕВОДАЧ

I. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА. ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Осъществява преводи на входящата и изходяща документация на фирмата, осигурява превод при работа с консултанти от ……………………..

ІІ. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Превежда ежедневни и месечни отчети на служители, ръководители и ръководния персонал, кореспонденцията и друга документация, изходяща от фирмата.

2. Превежда пристигащата във фирмата кореспонденция, материалите и документацията от …………………. на български и ги предоставя по адреси.

3. Превежда и изпраща писма и друга кореспонденция по указание на Управителя.

4. Осъществява връзка с чужденци, пребиваващи служебно във фирмата.

5. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ – носи отговорност за:

1. Настъпили вреди от несвоевременно предадена или неточно преведена информация.

2. Неизпълнение на задълженията си според Българското законодателство.

3. Спазване изискванията на СУК – процедури, работни инструкции, указания, отнасящи се до заеманата длъжност.

ІV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ

1. Образование – .........................

2. Да познава:

2.1 Правила и вътрешни инструкции, свързани с водене на деловодната дейност;

2.2 Реда и международните изисквания за съставяне и оформяне на служебната документация;

2.3 Отлично владеене на писмен и говорим …………………. език, работа с Microsoft Office и Интернет.

V. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Подчиненост:

1.1 На Управителя на фирмата;

1.2 На Ръководството на фирмата.

2. Заместимост:

2.1 Тази длъжност замества -

2.2 Тази длъжност се замества -

3. Функционални взаимоотношения:

3.1 Вътрешни – с Управителя, Главния счетоводител, Организатор ТРЗ и кадри, Ръководител участък, Управител на склад и др.;

3.2 Външни – лица и организации, свързани с дейността, която изпълнява

Източник account-bg.info

Подобни статии:
 

Реклама