ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността
Специалист по маркетинг и търговия

1. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Събира, обработва и обобщава заявките за стартиране на процедури. Следи и отчита плана на провежданите процедури.

Изготвя заповедите и организира работата на комисията за подготовка на документацията за провежданите процедури.

Подготвя решенията за стартиране на процедури.

Изготвя поканите за участие в процедури и отговаря за обнародването им.

Изготвя документациите за провежданите процедури и организира продажбите им.

Организира писмената кореспонденция с кандидатите в процедурите.

Изготвя заповедите и организира работата на комисията за провеждане на процедурата. Участва в работата на комисията като неин член. Отговаря за стриктното спазване на изискванията на нормативните документи при провеждането на процедурите.

Изготвя протокола от работата на комисията за провеждане на процедурата и подготвя решенията за избор на изпълнител.

Организира обявяването на решенията за избор на изпълнител.

Изготвя договорите.

Освобождава гаранциите на кандидатите и изпълнителите.

Организира цялата отчетност на процедурите.

Архивира цялата събрана информация по провежданите процедури.

Следи изпълнението на сключените договори, изготвя анексите към тях.

Предлага коригиращи действия и мероприятия при отклоняване от утвърдените и договорирани доставки.

Спазва вътрешноведомствените нормативни актове.

2. ОТГОВОРНОСТИ

2.1. Общи отговорности:

Носи административна и наказателна отговорност за нанесени щети на Дружеството в съответствие с действуващата нормативна уредба.

За лоялността към Дружеството, посредством ефективното изпълнение на задълженията си.

За конфиденциалността при работа с поверителна информация и документи.

За качественото и срочно изпълнение на задачите, касаещи заеманата длъжност.

За взетите решения и предложения за решения, касаещи заеманата длъжност.

2.2. Специфични отговорности.

За достоверността на създаваната информационна банка от данни за потребностите от материални ресурси по клонове и предприятия в Дружеството.

За правилното и законосъобразно провеждане на организираните от него процедури.

За ефективното контролиране изпълнението на сключените договори.

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

3.1. Образование: Висше

3.2. Образователно-квалификационна степен: Магистър

3.3. Специалност: Техническа (ел.-; механо-; жп-); маркетинг; икономика на търговията; стопанска логистика.

3.4. Квалификация

3.4.1. Трудов стаж: 3 години по специалността

3.4.2.Професионална квалификация: Магистър по икономика; магистър-инженер.

Познава основно националните нормативни документи, регулиращи възлагането на обществени поръчки, търговската дейност и договорните отношения между икономически субекти. Познава основно методите и технологията на маркетинговите проучвания, анализ, планиране и пазарни въздействия.

3.4.3. Езикова квалификация: Препоръчва се владеене на английски и/или немски език.

3.4.4. Допълнителни изисквания: Компютърна грамотност.

С приоритет при допълнителна специализация.

4. ИНФОРМАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

4.1 Йерархически връзки:

Пряко подчинен на Управител и Главен счетоводител.

4.2 Функционални връзки:

Вътрешни: С всички лица в трудови, служебни и други правоотношения с Дружеството.

Външни: С ръководители и представители на външни организации или фирми, имащи отношение към изпълняваната дейност.

Източник account-bg.info

Подобни статии:
 

Реклама