ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността  

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

I.ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финан­совата и платежната дисциплина, правилното оформяне на първич­ните и официалните счетоводни документи, редовното извършване на инвентаризациите и отразяването на резултатите от тях.

2. Подписва заедно с ръководителя всички документи от фи-нансово-имуществен характер, от които произтичат права и задъл­жения за предприятието, подписва баланса и счетоводните отчети, както и всички отчети и сведения, които произтичат от счетоводни записвания.

3. Ръководи и организира счетоводната отчетност чрез опти­мална централизация на счетоводните операции и осигурява сво­евременно отразяване в счетоводството на всички стопански опера­ции.

4. Полага грижи за осигуряване на необходимите финансови средства за изпълнение на задачите за всички дейности на предприятието и осигурява най-рационалното им използване.

5. Организира своевременното осигуряване на ръководство­то с финансово-счетоводна информация на съответните равнища на управление, като извършва системен анализ на финансовото със­тояние и на финансовите резултати, а съвместно с ръководителите на другите функционални звена извършва текущ и последващ ана­лиз за дейността на предприятието.

6. Участва в разработването на вътрешните нормативни до­кументи на предприятието.

7. Организира и осъществява своевременното уреждане на сметните взаимоотношения с дебитори и кредитори, за уреждане взаимоотношенията с бюджета, общинските съвети и с банките, за провеждане инвентаризации и проверки на парични и Стоково-ма­териални ценности, за уреждане взаимоотношенията с осигурител­ните фондове, за съхраняването на счетоводните документи и пре­даването им по установения ред в архива, за срочното предаване на счетоводните документи в съответните органи.

8. Предлага за назначаване и за повишаване квалификацията на счетоводните кадри.

9. Осигурява необходимата информация на юрисконсулта при оформяне на материали за установени липси и разхищения на па­рични средства и материални ценности, за неустойки и вреди по неизпълнение на договори и други.

10. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свърза­ни с длъжността.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1. Отговаря за състоянието на финансовата дисциплина и не­допускане на условия за разхищения и злоупотреби.

2. Отговаря за достоверността на финансово-счетоводните до­кументи.

3. Отговаря за спазване на сроковете за погасяване на задъл­женията на предприятието.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е пряко подчинена на изпълнителния дирек­тор на предприятието.

2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организа­ционни връзки и взаимоотношения с всички материалноотговорни лица в предприятието, с ръководителите на производствените зве­на и началниците на функционалните отдели и със служителите в счетоводството.

3. Осъществява контакти с представители на банкови, фи­нансови, данъчни и контролни органи и институции.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Трябва да знае:

а) нормативните актове в областта на финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол;

б) нормативните актове свързани с данъчното и осигурител­но законодателство;

в) реда и условията за финансиране и кредитиране на стопан­ската дейност;

г) компютърните системи за счетоводна дейност;

д) основните положения на трудовото и гражданското зако­нодателство.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: висше икономическо с образователно-квалификационна степен „магистър" или „бакалавър".

2. Друга квалификация: работа с компютър и добро владеене на английски език.

3. Професионален опит: над 5 години трудов стаж по специалността.

Източник account-bg.info

Подобни статии:
 

Реклама