ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността

УПРАВИТЕЛ НА ОБЕКТ

I.ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Ръководи и организира работата по прилагане, съхранява­не и отпускане на стоки и материали.

2. Контролира асортимента, количеството и качеството на доставените стоки и материали.

3. Оформя приходно разходните документи, свързани с дос­тавките и отпускането на стоки и материали.

4. Координира извършването на товаро-разтоварните работи и рационалното използване на складовите площи.

5. Ръководи и контролира работата на работниците и служи­телите в складовата база и организира поддържането и почиства­нето на складовите площи и съоръжения.

6. Прави предложения за усъвършенстване на организацията на складовата дейност и въвеждане на автоматизирани складови технологии.

7. Участва при провеждането на инвентаризации на стоките и материалите.

8. Контролира качествените изменения на съхраняваните сто­ки и материали и предлага мерки за тяхното съхраняване.

9. Приема поръчки за доставка на стоки и материали и орга­низира доставянето им.

10. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свърза­ни с длъжността.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1. Отговаря за правилното съхранение и разполагане в скла­довата база на стоките и материалите.

2. Носи отговорност при установяване на липси на стоки и материали в складовата база.

3. Отговаря за спазване на правилата за противопожарна бе­зопасност и безопасността на труда в складовата база.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е пряко подчинена управителя на фирмата.

2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организа­ционни връзки и взаимоотношения с ръководителите на производ­ствени звена, със счетоводството, с работниците и служителите в складовата база и с доставчиците на стоки и материали.

3. Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и маркетингови организации по линия на дос­тавяните стоки и материали.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Трябва да знае:

а) нормативните и стандартизационни документи, свързани с количествените и качествените характеристики на получаваните стоки и материали;

б) изискванията за правилното съхранение на отделните сто­ки и материали;

в) нормативните актове по здравословни и безопасни усло­вия на труд и за противопожарна безопасност;

г) компютърните и други автоматизирани системи за орга­низация на работа в складовото стопанство.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: висше по специалност, свързана с получава­ните стоки и материали, с образователно квалификационна степен „бакалавър".

2. Друга квалификация: работа с компютър и добро владеене на английски език,

3. Професионален опит: над 2 години трудов стаж по специ­алността.

Подобни статии:
 

Реклама