Справка от предприятието, в което работи

майката (бащата, настойникът)

Ръководството на .......................................................................................

(наименование на предприятието)

удостоверява, че ......................................................

.......................................................................

(трите имена по документ за самоличност на майката, бащата, настойника)

работи като осигурен(а) за всички осигурени социални рискове с безсрочен (срочен) до ............... 20 ..... г. трудов договор и е ползвал(а) отпуск по чл. 164 и 165 КТ за отглеждане на детето (децата) си

…………………………………………………………………………,

род. на ................ 19 ........ г./ 20.... г., в размер ...... дни, считано

от ........20 ..... г., и остава да ползва още .............. дни.

...........20 .... г.   

....................

(длъжност)

Длъжностно лице:………………………………………
   (подпис и печат)

Забележки:

1.  Справката се попълва в 2 екземпляра, всеки от които се съхранява в

личните досиета на майката (бащата или настойника) и на лицето, поело отглеждането на детето.

2.  Излишното се зачертава.

Подобни статии:
 

Реклама