ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

на длъжността ................................................................................

 

Клас по НКПД:.................................................................. Код по НКПД:.....................

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. ............................................................... ......................................................................................

2. ............................................................... ......................................................................................

3. ................................................................ .....................................................................................

4. ................................................................ .....................................................................................

5. ................................................................ .....................................................................................

6. ................................................................. ....................................................................................

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1. ................................................................. ....................................................................................

2. ................................................................. ....................................................................................

3. ................................................................. ....................................................................................

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е пряко подчинена на................................... ...............................................................

2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с ....

3. Осъществява контакти с ръководители и специалисти от ............................................................... ............................................................. ............................................................. ................................

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Трябва да знае:
а)нормативните актове в областта на................................... ...........................................................

б)реда и изискванията за извършване на.................................. .....................................................

в)нормативните изисквания за ............................................ ...........................................................

г)компютърните и други автоматизирани системи за ....................... ...............................................

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: …..….….……………, свързано с ………..………………, с образователно-квалификационна степен „специалист по…………………………….".

2. Друга квалификация: работа с компютър, владеене писмено и говоримо на чужд език .................. .................................................... .................................................... ...................................................

3. Професионален опит: над ……… години трудов стаж по специалността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпитване.

Изготвил:..........................................
/подпис/

Утвърдил:.........................................
/подпис и печат на работодателя/

Запознат съм с /имам екземпляр от/ длъжностната характеристика.

Дата:......................................
гр./с........................................

Работник /Служител/:
Подпис на работника /служителя/:

Подобни статии:
 

Реклама