Отраслов (браншов) колективен трудов договор за отрасъл "Проучване, добив и преработка на минерални суровини

Браншови колективен трудов договор "Дървообработваща и мебелна промишленост"

Браншови колективен трудов договор в сектор "Събиране, пречистване и доставяне на води"

Браншови колективен трудов договор за работещите в пивоварния бранш

Браншови колективен трудов договор "Целулозно-хартиена промишленост"

Съгласно чл. 51б, ал. 4 от Кодекса на труда, когато колективният трудов договор на отраслово или браншово равнище е сключен между всички представителни организации на работниците и служителите и на работодателите от отрасъла или бранша, по тяхно общо искане министърът на труда и социалната политика може да разпростре прилагането на договора или на отделни негови клаузи във всички предприятия от отрасъла или бранша.

 

Реклама