Включване на клауза за „форсмажор“ във външнотърговските договори

Печат

Включване на клауза за „форсмажор“ във външнотърговските договори - препоръки на Българска Търговско-промишлена палата

В съответствие с международната практика и в качеството си на независима организация - член на Международната верига на търговските палати, на МТК - Париж, Европалати - Брюксел и други международни организации и институции, БТПП издава сертификат за форсмажор. Сертификатът за форсмажор е документ за освобождаване от отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на търговска сделка, причинено от непреодолима сила.

Непреодолима сила е не-предвидимо и непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.

Сертификатът за форсмажор се издава въз основа на писмена молба на български търговец, изпаднал в обективна невъзможност да изпълни договорните си задължения към чуждестранен или български партньор, поради възникнали непреодолими и непредвидими (форсмажорни) обстоятелства - пожар, природни бедствия, аварии, войни, земетресения, правителствени забрани, стачки и др.

Към молбата следва да бъдат приложени документи, издадени от независима организация, доказващи по безспорен начин настъпилите форсмажорни обстоятелства.

Сертификатът за форсмажор трябва да съдържа информация за:

Сертификатът за форсмажор се издава на бланка на БТПП на български, английски, френски, немски, руски или друг език, в зависимост от искането на клиента. Подписва се от председателя на БТПП или от оторизирано от него лице и се подпечатва с печата на БТПП на български или английски език.

Чрез издадените сертификати за форсмажор Палатата ефективно помага на фирмите и им спестява заплащане на неустойки.

Сертификатите за форсмажор, издадени от БТПП, са международно признати и се приемат като доказателство от международните арбитражни институции.

Палатата препоръчва на българските търговци задължително да включват във външнотърговските си договори клауза за "форсмажор", като удостоверяването му се извършва от БТПП.

Примерна клауза за форсмажор и допълнителна информация по темата – на сайта на БТПП / Източник бюлетин ИНФОБИЗНЕС