Несъмнено работните договори играят важна роля в работния сектор у нас. Най-често договорите биват 2(два) основни вида: трудови и граждански договори.

Трудов договор

Основен отличителен белег на трудовите договори е, че се сключват съобразно Кодекса на Труда ( КТ ). Предмет на тези договори е предоставянето на работна сила, при която работникът или служителят е длъжен да спазва установена от работодателя трудова дисциплина, работно време, работно място. Трудовите договори се съставят задължително в писмен вид и се сключват преди постъпването на работа.

Граждански договор

Граждански договор е понятие от облигационното право и се сключва по реда Закона за задълженията и договорите. Основен отличителен белег на тези договори е, че те се съставят за извършването на определена дейност с установен краен резултат срещу възнаграждение.

Основните ключови моменти, които трябва да се вземат предвид при подписването на един от тези два вида договори, са следните:

- при гражданския договор, трябва да бъде посочено какъв резултат се очаква и в какъв срок. Ако тези 2 величини са посочени, работодателя няма право да налага работно време, период за отпуска и други ограничения, които се налагат при трудовите договори.

- според Чл. 1 ал2. от КТ, отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения

- при трудовите договори, работодателят е длъжен да осигури работника или служителя за всички осигурителни социални рискове съгласно условия и по ред, установени в отделен закон.

Осигуровки при трудов и гражданси договор

- гражданските договори биват няколко вида:
договор за изработка
договор за поръчка и комисионен договор от Закона за задълженията и договорите
договор с търговски управител, договор с търговски пълномощник
договор с търговски помощник от Търговския закон.

Когато става въпрос за осигуряване, това което трябва да се има предвид е, че гражданските договори се разрграничават основно като два типа: договори за управление и контрол и такива които са за извършавен на услуги с личен труд.

При договорите за управление и контрол, осигуровките, които се внасят са не по-малко от съответния осигурителен праг, в съответната инкономическа сфера.

- при трудов договор, работодателя е длъжен да внася всички необходими осигуровки, като те се изчисляват на базата на брутната заплата записана в договора. / expertsbg.com

Подобни статии:
 

Реклама