Обикновенно под "граждански договор" се има предвид "Граждански договор за извършване на работа чрез личен труд". Това е вид договор, който е много удобен, когато взаимоотношенията между възложител и изпълнител нямат цикличен характер, а са еднокаратни в рамките на една услуга.

Граждански договор представлява споразумение на две страни нарични ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ, според което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изпълнението на дадена задача, поръчка или услуга. 

Договора задължително трябва да съдържа следните точки:

1. Общи условия на договора, в които се описва за какви услуги се сключва договора, размера на заплащането, което трябва да направи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и в какъв срок трябва да стане това заплащане.

2. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в които се включва срока, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да издаде възложената му задача.

3. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които включват правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да прави проерка за статуса на изпълнение на поставените задачи. В тази точка се описват още задължения, с които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всичката необходима информация за безпрепятственото изпълнение на поставената задача.

Данъци и осигуровки при граждански договор

При гражданските договори се удържа авансов данък ако сумата от всички доходи на лицето включително и по конкретния граждански договор превиши годишния необлагаемия минимум. Приспадат се от облагаемата сума и всички дължими и удържани за сметка на лицето осигуровки.

В края на годината се внася задължителна данъчна декларация. При граждански договор, се изваждат 35 на сто от дохода и разликата се облага с плосък данък от 10%, които са за сметка на човека работил на граждански договор. Също така се внася и задължително здравно осигуряване (ЗЗО)  в размер на 6%, както и Държавно обществено осигуряване (ДОО).

Примерен граждански договор
_________________

ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАБОТА ЧРЕЗ ЛИЧЕН ТРУД

Днес, ................. 20... г. в гр. .......................... се сключи настоящият договор за
(описва се вида на работата, поръчката) между "........................................................"
с търговски адрес: .............................................. представляванa от ............................
...................................................................................... наричан по-долу за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и .................................................................................
.......................... ЕГН .................... с адрес ......................................................................
..................................... ................................................. ...................................,
наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна. СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА
ЗА СЛЕДНОТО:

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши (варианти: на свой риск и със свои материали; с материали и проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; по свой проект, но с материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и др.)(1)

Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на .............. (цифром)(словом) ..................................................................................... лева
(варианти – възнаграждението може да бъде уговаряно като цяла твърда сума, на части – с предплащане и изплаща не на останалата част при предаване на резултата, или с определяне на цена за единица продукция).(2)

Чл. 3. При изпълнение на поръчката (извършване на работата), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното в чл. 2 възнаграждение ................................... (по банкова сметка, в брой, чрез акредитив................................. .....) в срок от   .................................................................. (3)

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши (изработи) посоченото в чл. 1 от настоящия договор, според изискванията за качество на обекта, вещта и др., предвидени в спецификацията към договора .................................................... (евентуално се описват показателите за исканото качество, на които следва да отговаря вещта, резултата от дейността).

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши (изработи) посоченото в чл. 1 от настоящия договор в срок до ................................................................. ............................... .............................................................

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените срокове и при договорените условия.

Чл. 7. (1) В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работи с материали (или проект) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и изпълнението е станало невъзможно вследствие негодността на материалите, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ своевременно е предупредил ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за тези факти, той има пра во съответно на част (ако е осуетено изпълнението на част от поръчката) или на цялото възнаграждение (ако тя вече е била изпълнена).
(2) Ако в случаите по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече е извършил част от поръчката (работата), той има право на възнаграждение за тази част, дори ако качеството не отговаря на уговорените условия в случай че това се дължи на неподходящи или на некачествени материали, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши работата с (варианти: свои материали и проект;
със свой материал и по проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; с материал и по проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ).
(2) Когато изпълнява поръчката по проект и материал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и те се окажат негодни или неподходящи за извършването на работата, той носи задължение да предупреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да иска замяна с подходящ материал или нов проект. (4)

Чл. 9. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от работата (дейността) и по-нататъшното изпълнение се окаже невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговарят, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение в размер само за изработената част от обекта, вещта, ако тя може да бъде полезна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. (5)

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по уговорка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши проверка относно (качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри и др.), без с това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите (договорените) документи, информация или други материали, свързани с изпълнение на посоченото в чл. 1 от настоящия договор. (6)

IV. ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ СВЪРШЕНАТА РАБОТА

Чл. 12. Ако поръчката е изпълнена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове и качество, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да приеме изпълнението в срок до .................................. от писменото или телефаксно съобщение за приключване на изпълнението. (7)

Чл. 13. Приемането на резултата от извършената работа (обекта, вещта) ще се извърши с приемопредавателен протокол, който е неразделна част от настоящия договор.

Чл. 14. Ако при приемането на резултата от свършената работа (обекта, вещта) се установи, че същият има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в нов срок, договорен между страните и посочен в приемопредавателния протокол. (8)

V. РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 15. Настоящият договор може да бъде развален от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако предоставените му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материали (проект) се окажат негодни за изпълнение на поръчката и след своевременното уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният не осигури
подходящи материали (проект). В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да развали договора в срок от ......... след уведомяването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора в момента на приемане на резултата, ако са на лице съответните отклонения или недостатъци, които правят (обекта, вещта) негодни за ползване по предназначението, които ще бъдат .................................................. (вписва се
начина на установяване на отклоненията и недостатъците).

                                        VI. ЦЕНИ, РАЗПЛАЩАНИЯ, НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. При забава на една от страните по настоящия договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на ....................... (цифром, словом) ............................................... (процента или определена сума). (9)

Чл. 18. За лошо изпълнение на поръчката, когато резултатът се отклонява от уговореното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ................................................................................................. (10)

Чл. 19. Ако вредите, претърпени от изправната страна са в по-голям размер от неустойката, изправната страна има право да търси по съдебен ред обезщетение за разликата, в съот ветствие с общите правила на гражданското законодателство.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ...............................

ИЗПЪЛНИТЕЛ:...............................

 

 ЗАБЕЛЕЖКИ:

(1) Вида на дейността и резултата се индивидуализират, според параметри, качество, количество. Основното е, че трябва да се посочи резултата от работата, от дейността.

(2) Страните могат да корегират възнаграждението, съобразно коефициента на инфлация, отчитан от Централното статистическо управление за последния месец от срока на изпълнение на поръчката спрямо месеца на сключването на договора.

(3) Варианти: след подписването на настоящия договор; на протокол относно приемането и предаването на ...................................... (резултата); част от парите при подписването на договора и част след подписване на приемателния протокол.

(4) В случай че не бъде изпълнено това от Възложителя, да се предвиди възможност Изпълнителят да прекрати договора.

(5) В случай, на извършване на дейност, от която се изискват определени резултати, Възложителят ще заплати на Изпълнителя възнаграждение за действията извършени до момента, ако одобри и приеме резултатите от тях.

(6) Възможно е от Възложителя да се изискват счетоводни документи, юридическа документация, маркетингови проучвания, и др., запознаването с които е необходимо за извършването на работата (дейността) по чл. 1 от договора.

(7) В случай на доверие съобщението може и да е устно.

(8) Варианти – Изпълнителят може да изиска намаляване размерът на възнаграждението; Възложителят може да извърши сам или да възложи на трето лице отстраняването на недостатъците, като Изпълнителят му заплати разходите и др.

(9) В случай, че неустойката е договорена в процент, трябва да се посочи, че този процент се начислява върху дължимата сума или стойността на дължимите материали. Добре би било отделно да се договори неустойката за забавяне на плащането.

(10) Варианти:
– да начисли неустойка за лошото изпълнение – следва да бъде уговорена такава предварително;

– откаже заплащането на втората част от сумата, ако е платил авансово една част.

Източник expertsbg.com

 

Реклама