ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

 

Днес ................. г., в гр. ............... между:

1.   .............................................................., ЕГН ........................................, л.к. № ......................................., изд. на ........................................, г. от МВР - гр. ........................................., наричан за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна

и

2.       ............................................................., ЕГН ........................................, л.к. ........................................, изд. на ........................................, г. от МВР - гр. ........................................, наричан по-долу за краткост КУПУВАЧ, от друга страна

се сключи настоящия договор за следното:

 

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 (1) ПРОДАВАЧЪТ прехвърля на КУПУВАЧА собствеността върху ............. / ................................. / дружествени дяла от ..................................................., ЕИК ...................................................., със седалище и адрес на управление гр. ........................................,....................................................................................
Чл. 2 (1) Правото на собственост върху горепосочените дялове преминава върху КУПУВАЧА в момента на пълното изплащане на продажната цена.
Чл. 3. (1) КУПУВАЧЪТ заплаща на ПРОДАВАЧА цена в размер на ......................................../...................................................../ лева за всеки дружествен дял или общо ......................................../......................................../ лева в момента на нотариалната заверка на подписите под настоящия договор, който има значение на разписка за получаването на сумата.

II.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 4. ПРОДАВАЧЪТ прехвърля на КУПУВАЧА собствеността върху ................... свои дяла от капитала на дружеството, с всички произтичащи от тях права и задължения.

 

Чл. 5. КУПУВАЧЪТ се задължава да заплати на ПРОДАВАЧА уговорената в чл. 1, ал. 3 цена.

III. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 6. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското търговско и гранданско законодателство.

Чл. 5 Всички спорове между страните се решават в приятелски дух, а при невъзможност — по реда на ГПК.

Настоящият договор се подписа в .............  еднообразни екземпляра.

 

ЗА ПРОДАВАЧА : ............................

ЗА КУПУВАЧА:.................................

Подобни статии:
 

Реклама