ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
за изменение на трудовото правоотношение
№ … / ……… г.

ЕГН .....................................................

Днес, …………, на чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата приета от МС с Постановление № 4 / 17.01.2007 г. и чл. 119 от Кодекса на труда
работодателят ………………………, представляван от ………………………- УПРАВИТЕЛ
и ..................................………………………………………,
длъжност: .............................
се споразумяха, считано от .................. г. за следното:

1. Заменя се допълнителното възнаграждение за „прослужено време” с „допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит”.
2. Във връзка с Параграф 1 от Заключителните разпоредби на НСОРЗ размерът на процента за „прослужено време” е еднакъв с процента на „допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит” - … % за всяка година трудов стаж.
3. Страните по настоящото допълнително споразумение заявяват съгласието си да запазят трудовото правоотношение при условията на трудов договор № ......... / .................. г. и всички допълнителни споразумения към него.

Настоящото споразумение се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и е неразделна част от основния трудов договор № ......... / .................. г.

РАБОТНИК: ...............................

УПРАВИТЕЛ: .............................

Изготвил допълнителното споразумение: ..........................................................
Отдел „Човешки ресурси”: .............................

Подписан от двете страни екземпляр от настоящото споразумение е връчен на работника на .................. г.

РАБОТНИК:....................................

 

Реклама