ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ
Т Р У Д О В Д О Г О В О Р

№… /…………г.

Днес, ……………. в гр./с. ……………………, община …………………….. на основание чл. … ал. … т. … от Кодекса на труда предприятието, представлявано от ръководителя му
............................................................................. на длъжност: ..........................................................
(име на ръководителя) (длъжност на ръководителя)
и .......................................................................................... , наричан(а) работник,
(собствено, бащино и фамилно име на лицето)
с адрес ........................................................ ........................................................... ..............................
(област, гр./с., ул., №)
с образование ............................... и специалност ..............................................................................
(по документи за завършено образование)
с друга специалност (професия) ............................................................ ................................................
с трудов стаж: ..............................
в т.ч. по специалността: ............................
пенсиониран(а) - .................................................... ..............................................................................
(за прослужено време и старост, по инвалидност и др.)
се споразумяха за следните изменения на трудовия договор считано от: ...........................
(дата)

1. За мястото на работа в ........................................................ ............................................................

(предприятие, организация, учреждение)
в ......................................................... ..................................................................................................
(цех, участък, бригада, дейност, отдел)
в ...................................................... .......................................................... ...........................................
(област, община, гр./с., ул., №)

2. От длъжност ........................................................ ...........................................................................

на длъжност: ........................................................... .............................................................................
с код по НКПД: ................................ категория персонал: ...................................................................

3. за :........................................................... ........................................................................................

(за неопред. време, опр. срок, извършване на опр. работа, заместване, със срок на изпитване)

4. за: ................................................................................... ........................................................

(пълно, непълно – ч. или в определени дни работно време)

5. За основното месечно (дневно) трудово възнаграждение: ...............................................................

6. За увеличението на основното трудово възнаграждение: .................................................................

7. За допълнителните възнаграждения:

a:). За придобит трудов стаж и професионален опит ........................................................................

...................................................... .......................................................... .......................................

б:).................................................... ............................................................. ......................................

в:) ............................................................ ............................................................ ...............................

г:) ...................................................................... .................................................................................

8. За другите условия на трудовия договор: ........................................................................................

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и е неделима част от трудов договор № … от …………… г.

Работник: .................................................................................

Ръководител: ..................................

Изготвил проекта на допълнителното споразумение: Отдел “Човешки ресурси”: ...................................

Проектът за допълнителното споразумение е съгласуван с: Гл. счетоводител: .....................................

Гл. юрисконсулт: .......................................

Ръководител ТРЗ: ............................ .........

Подписан от двете страни екземпляр от настоящото споразумение е връчен на работника на: ........................... г.

подпис.................

Подобни статии:
 

Реклама