Т Р У Д О В Д О Г О В О Р

№… /…………г.

Днес, …………………. г. в гр./с …………………..., област …………………….., община ……………………. между:
..............................................................................................................................................................................
/ наименование на предприятието, учреждението или организацията /
със седалище и адрес на управление .................................................................................................................. ,
регистрирано по фирмено дело № ……../…………г. на ………………, ЕИК по БУЛСТАТ …………………….., представлявано от ..........................................................................................................................................................................
– ..................................................... с ЕГН …………………………
от една страна, наричан/а/ за краткост в договора РАБОТОДАТЕЛ и

.............................................................................................................................................................

/ трите имена по документ за самоличност /от друга страна, наричан/а/ РАБОТНИК /СЛУЖИТЕЛ/

с ЕГН: …………………………, местоживеене: гр./с. ……………………, ……………………………………….., община: ……………….., п.к. …………., лична карта №: …………………………, изд. на ………………., от МВР …………………….., oбразование: ………………………………., специалност: ………………………………………, диплома №: ………………., издадена от ……………………………………………………, трудов стаж: ………………...
на основание: ………………………………………………………, се сключи настоящият трудов договор:

1. Работодателят възлага, а Работникът /Служителят/ приема:
2. Да изпълнява в …………………………………………………, длъжността ”………………………”, НКИД ……………, НКПД ……………………… , в отдел (място на работа) “…………………………” със задължения, утвърдени от Работодателя в длъжностна характеристика, представляващa неразделна част към настоящия трудов договор;
3. При условията на …. /………………./ часа работно време с основно месечно трудово възнаграждение в размер на ……… /…………………………………./ с периодичност на изплащане ……………………………….. и с допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит ….% за всяка година трудов стаж при настоящия работодател / за всяка година трудов стаж на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.
4. Работодателят е длъжен:
5. Да заплаща трудовото възнаграждение на Работника /Служителя/ ежемесечно;
6. Да осигурява здравно и социално Работника /Служителя/ за всички осигурителни рискове съгласно условия и по ред, установени в КСО и ЗЗО;
7. Да запознае Работника /Служителя/ с установената технология на работа във фирмата;
8. Да създаде безопасни условия за работа на Работника /Служителя/.
9. Работникът /Служителят/ е длъжен:
10. Да изпълнява трудовите си задължения в съответствие с установената трудова и технологична дисциплина;
11. Да изпълнява стриктно всички задължения, които произтичат от длъжностната му характеристика;
12. Да опазва поверените му технически средства;
13. Да пази доброто име на фирмата, както и да не разпространява информация, считана от Работодателя за поверителна.
14. Работникът /Служителят/ има право на ……… работни дни платен годишен отпуск съгласно чл. 155 от КТ.
15. Срокът на настоящия трудов договор е ……….
16. Срокът на предизвестие за прекратяване на трудовия договор е 30 дни.
17. За неуредени в настоящия трудов договор условия се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда и нормативните актове на българското законодателство.
18. Работникът /Служителят/ се задължава да постъпи на работа на ………………….г.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

РАБОТОДАТЕЛ: ...................................................
/ подпис /

РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ/: ................................
/ подпис /

1. Днес, ………………….г. получих:
2. Оригинал от настоящия трудов договор, подписан от двете страни;
3. Копие на уведомление по чл.62, ал.3 от КТ, заверено от ТД на НАП;
4. Длъжностна характеристика.

Отдел “Човешки ресурси”: ................................
/ подпис /

РАБОТНИК /СЛУЖИТЕЛ/: ..................................
/ подпис /

Работникът /Служителят/ постъпи на работа на .......................... г.

Отдел “Човешки ресурси”: ...................................................
/ подпис /

РАБОТНИК /СЛУЖИТЕЛ/: ................................
/ подпис /

Подобни статии:
 

Реклама