УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ФОНДАЦИЯ "........................................"

Днес, ......................20......г., долуподписаните .................................................., учредиха ФОНДАЦИЯ с НАИМЕНОВАНИЕ "...........................", седалище и адрес: гр. ............, община ".........................", жк. ".......................", бл. ......, вх. ....., ап. ......

I. ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ХАРАКТЕР

Чл.1 Фондацията ще преследва следните цели:

Превенция и борба с наркоманията Подпомагане лечението и социалната интеграция и личностната реализация на наркоманите Защита на личността и човешките права на наркоманите

Чл.2 (1) Фондацията ще осъществява следната общественополезна дейност:

Създаване и организиране на домове за лечение на наркомани – наркокомуни и подпомагане на съществуващите наркокомуни; Търсене на подходящи помещения и сгради за създаване и организиране на наркокомуни; Разяснителна дейност за вредата от употребата на наркотични вещества; Организиране и провеждане на различни мероприятия относно вредата от употребата на наркотични вещества, като например цикъл от лекции в учебни и други обществени заведения и квартални организации, концерти с цел набиране на средства в полза на фондацията публикации в различни средства за масова информация и излъчване на платено предаване в медия с национално значение; Всякаква друга дейност, която не противоречи на закона и добрите нрави.

(2) Фондацията не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.
(3) Фондацията ще развива следната стопанска дейност, свързана с предмета на основна дейност доколкото това е необходимо за постигане на целите, определени в ал. 1 и като използва прихода само за постигане на тези цели:

........................................................................................................................

Чл.3 За постигане на целите си и осъществяване на общественополезната дейност, фондацията ще набира финансови средства от: договори за спонсорсво и дарения от физически и юридически лица; стопанската дейност на фондацията; участие в държавни програми за лечение и подпомагане на наркоманите, както и всички други средства, които не противоречат на закона и добрите нрави.

Чл.4 За постигане целите на фондацията учредителите предоставиха безвъзмездно сумата от ..................... лв., по .......... лв. всеки от учредителите, вложена в ............................... АД.

Чл.5 Фондацията се учредява за неопределено време.

II. ОРГАНИ НА ФОНДАЦИЯТА

Чл.6
(1) Фондацията се представлява и управлява от Управителен съвет.
(2) Управителният съвет се състои от четири лица, които се избират за срок от 3 години и могат да бъдат преизбирани.
(3) Управителният съвет избира от своя състав председател.

Чл.7 Правомощия на Управителния съвет:
изменя и допълва учредителния акт; приема други вътрешни актове; избира и освобождава членовете на Управителния съвет; определя обема на представителната власт на Председателя на Управителния съвет; приема основните насоки и програма за дейността на Фондацията; определя реда и организира извършването на дейността на Фондацията и носи отговорност за това; разпорежда се с имуществото на Фондацията при спазване волята на дарителите, изискванията на този Учредителен акт и законите на Република България; взема решение за прекратяване на Фондацията; взема решения по всички други въпроси относно дейността на фондацията

Чл. 8 (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на поне половината от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок от постъпване на искането, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.
(2) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите членове.
(3) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията свързани с разпореждане с недвижими имоти на фондацията, изменение и допълнение на Учредителния акт и прекратяване на фондацията се приемат с мнозинство от всички членове.
(4) Решението за приемане или изключване на член на управителния съвет се приема по предложение на председателя на Управителния съвет с мнозинство от всички присъстващи, като предложеният за изключване член не може да гласува.
(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да се проведе заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.

Чл.9 Фондацията се представлява от Председателя на Управителния съвет, който я задължава с подписа си пред държавни, административни и финансови органи, както и пред всички юридически и физически лица.

Чл.10. Членове на Управителния съвет са всички учредители на фондацията. За членове на Управителния съвет могат да бъдат приемани и други физически лица, които са получили покана за членство от Управителния съвет и са предоставили безвъзмездно средства на фондацията за постигане на нейните цели.

Чл.11 Членството в Управителния съвет се прекратява:
1. С едностранно предизвестие до Управителния съвет;
2. При смърт или поставянето под пълно запрещение;
3. При прекратяване на фондацията;
4. При изключване по решение на Управителния съвет.

III. ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

Чл.12 Средствата на Фондацията се набират по специални банкови сметки за българска и чуждестранна валута.

Чл.13 Приходите на Фондацията се формират от доброволни дарения, завещания и спонсорство от български и чуждестранни физически и юридически лица, както и от стопанската дейност на Фондацията.

Чл.14 Решения за извършване на разходи се вземат от Управителния съвет при спазване изискванията на този учредителен акт

Чл.15 Фондацията не разпределя печалба. Приходите и се използват единствено за осъществяване на общественополезната дейност и за постигане на целите, изброени в чл.1.

Чл.16 Всеки акт на дарение, завещание или спонсориране се отразява в специална почетна книга на Фондацията, успоредно с осчетоводяването на приходите.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ

Чл.17 (1) Фондацията води книги за протоколите от заседанията на Управителния съвет. Ръководещият заседанието на Управителния съвет и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
(2) Веднъж годишно фондацията изготвя доклад за дейността си, който съдържа данни относно:
съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмата на Фондацията и постигнатите резултати; размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства; финансовия резултат.

(3) Докладът за дейността на Фондацията е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, се публикува в бюлетина на централния регистър при Министерство на правосъдието.

Чл.18 Поне веднъж годишно Фондацията осигурява извършването на проверка на счетоводната си отчетност и на дейността си от лицензиран експерт-счетоводител.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.19. (1) Фондацията се прекратява:
1. с решение на Управителния съвет;
2. с решение на окръжния съд по седалището на фондацията, когато:
а) не е учредено по законния ред;
б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;
в) е обявено в несъстоятелност.

(2) Решението на съда по ал. 1, т. 2 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.

Чл.20. (1) При прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел се извършва ликвидация освен в случаите на обявена несъстоятелност.
(2) Когато фондацията е прекратена по решение на окръжния съд прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.
(3) Когато фондацията е прекратена по решение на Управителния съвет ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.
(4) Ако ликвидатор не е определен от Управителния съвет, той се определя от окръжния съд по седалището на фондацията.

Чл.21 (1) При ликвидация на фондацията ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на фондацията от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване имуществото на юридическото лице с нестопанска цел.
(2) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:
1. учредителите и настоящите и бившите членове;
2. лицата, били в състава на Управителния съвет и служителите му;
3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
4. съпрузите на лицата по т. 1 - 3;
5. роднините на лицата по т. 1 - 3 по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
6. юридическите лица, в които лицата по т. 1 - 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

Чл.22. Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава съгласно устава, учредителния акт или от върховния орган на юридическото лице с нестопанска цел, доколкото в този закон не е предвидено друго.

Чл.23 Имуществото, останало след удовлетворяването на кредиторите, се разпределя съгласно решение на Управителния съвет, доколкото ЗЮЛНЦ не предвижда друго. Ако решение не се вземе до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 За неуредените в Учредителния акт въпроси се прилагат законите на Република България.

§ 2 Този Учредителен акт е приет на проведеното на ........ 20.....г. Учредително събрание на Фондация ".............................".

 

Реклама