ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ

Днес, ....................., в гр. ........................... се сключи настоящият договор за обучение между:

1. ..................................................................., л. к. № ..............., ЕГН .............., адрес .......................... ..........................................................., в качеството си на .........................(родител, настойник) на .........................(трите имена на детето), ЕГН .................., наричан накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

2. .............................(наименование на детската градина), представлявано от ................................(трите имена на лицето, което представлява детската градина) наричан накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ.

Страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. (1) Изпълнителят приема да осъществява обучението на ...........................(трите имена на детето) за учебната година ..............., по програмата за възпитателно-образователна работа на ................................... детска градина.
(2) Обучението се провежда по учебен план, който е неразделна част от настоящия договор.

Чл. 2. (1) Възложителят заплаща на изпълнителя такса за обучение, чийто размер, срок и начин на плащане е уговорен в този договор.
(2) Всички педагогически и непедагогически услуги (транспорт, спорт и др.) извън учебната програма, възложителят заплаща допълнително.

Чл. 3. Настоящият договор се сключва за срок от ....... г. до ...... г.

Чл. 4. Изпълнителят е длъжен:
1. Да провежда възпитателно-образователния процес в съответствие с държавните образователни изисквания.
2. Да изпълнява стриктно програмата за възпитателно-образователна работа, която е част от настоящия договор.
3. Да провежда обучението в материална база, отговаряща на санитарно-хигиенните изисквания.
4. Да създава ежедневно нужната организация за опазване живота и здравето на децата.
5. Да осигури необходимите за провеждане на възпитателно-образователния процес учебно-технически средства.
6. Да предостави на възложителя за сведение копие от заповедта на Министъра на образованието и науката, с която се разрешава откриване на детската градина.
7. Да спазва разпоредбите на ЗНП и ППЗНП.

Чл. 5. Възложителят е длъжен:
1. Да заплаща такса за обучение в размер на ...................... лв., която ще се заплаща ........................................(описват се начинът и сроковете на плащане).
2. Да закупува със собствени средства, извън сумата по предходната точка, помагала и материали, посочени от изпълнителя и необходими за провеждане на образователния процес.
3. ..........................................................................................................................................

Чл. 6. (1) Настоящият договор може да се променя или прекратява по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид.
(2) Договорът се прекратява с изтичане на срока му.
(3) Договорът се прекратява при продължително отсъствие на детето по здравословни причини.
(4) Договорът се прекратява при закриване на детската градина.
(5) Договорът се прекратява при неспазване на чл. 5, т. 1 от договора.

Чл. 7. При прекратяване на договора по взаимно съгласие изпълнителят се задължава да възстанови на възложителя остатъка от внесената такса за обучение за периода до изтичане на срока на договора, но не повече от 50% от пълния размер на таксата.

Чл. 8. При прекратяване на договора по реда на чл. 6, ал. 3 изпълнителят дължи на възложителя пълната сума от остатъка на внесената такса за обучение за периода от прекратяването на договора до изтичане на срока му.

Чл. 9. При закриване на детската градина изпълнителят се задължава да възстанови на възложителя остатъка от внесената такса за обучение за периода от прекратяване на договора до изтичане на срока му.

Чл. 10. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и други нормативни актове, уреждащи тази материя.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .......................

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .........................

Подобни статии:
 

Реклама