ТРУДОВ ДОГОВОР № ...............

Днес ........... 20... г., в. гр. ..........................

между:

1. .................................................................... (фирма), със седалище и адрес на управление ......................................................., регистрирано по ф.д. №.............. по описа на ...................съд, дан. № .............., БУЛСТАТ ............................, представлявано от ....................................; ЕГН.................., в качеството му на.................................................... (изпълнителен директор; управител)наричан по-долу "Работодател", от една страна

и

2. .................................................................... (име), ЕГН ................, местоживеене ................................................, л.к. №............., издадена от МВР ..................., на ................,
С образование:..........................
Специалност:........................
Трудов стаж към:..............................наричан по-долу "Работник", от друга страна

НА основание чл. 70, ал.1, със срок за изпитване в полза на работодателя /служителя/ двете страни и във връзка с чл.67, ал.1, т. 1 от КТ

се сключи настоящият трудов договор.

I. Предмет и срок на договора

1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а СЛУЖИТЕЛЯТ приема да изпълнява длъжността ......................, с шифър ..........., с характер на работата ……….., като подробно описание на длъжността се съдържа в приложената длъжностна характеристика, с която служителят предварително се е запознал и екземпляр, от която му е надлежно връчено.

2. Мястото на работа е ................................................

3. Договорът се сключва за срок от ..................................., смятано от датата на постъпване на работа, (ако не е упоменат срок се счита, че договорът е безсрочен).

4. Договорът се сключва със срок за изпитване 6 (шест) месеца (може да се уговори и по-кратък срок), смятано от датата на постъпване на работа.

Изпитателният срок се договаря в полза на работодателя/служителя/и на двете страни (ако не е уговорено - в полза и на двете страни).

Ако след изтичане на срока за изпитване служителят продължи да изпълнява функциите си, договорът се счита за окончателен.

II. Възнаграждение

1. Основното месечно трудово възнаграждение е в размер на ............. лв., което се изплаща на …….. число всеки месец.

2. Служителят ще получава допълнително възнаграждение в зависимост от трудовия му стаж, възлизащо на ………% за всяка прослужена година.

III. Работно време

Работното време е от ......... ч. до ............ ч. при ............ –дневна работна седмица.

IV.Отпуски

1. Служителят има право на ......................... (най-малко 20) работни дни основен платен годишен отпуск и допълнителен платен годишен отпуск в размер на .........................

V. Прекратяване

Срокът на предизвестие при прекратяване на настоящия трудов договор е 15 (петнадесет) дни.

VI. Други условия ................................................................................... ............................................................................................................. .............................................................................................................

Служителят трябва да постъпи на работа на .........................

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Работодател: ...............
(подпис и печат)

Служител: .............

Настоящият трудов договор и заверено уведомление от ТД на НОИ са връчени на Служителя на ..................................

Служител: .............

Работодател/упълномощен служител: .........................

Подобни статии:
 

Реклама