ТРУДОВ ДОГОВОР № ...............

Днес ........... 20... г., в. гр. ..........................

между:

1. .................................................................... (фирма), със седалище и адрес на управление ......................................................., регистрирано по ф.д. №.............. по описа на ...................съд, дан. № .............., БУЛСТАТ ............................, представлявано от ....................................; ЕГН.................., в качеството му на.................................................... (изпълнителен директор; управител)наричан по-долу "Работодател", от една страна

и

2. .................................................................... (име), ЕГН ................, местоживеене ................................................, л.к. №............., издадена от МВР ..................., на ................,
С образование:..........................
Специалност:........................
Трудов стаж към:..............................наричан по-долу "Работник", от друга страна

на основание чл. ....... от КТ се сключи настоящият трудов договор.

Чл. 1. Работодателят възлага, а работника приема да изпълнява
длъжността ........................
с шифър по класификатора на длъжностите: ...............
категория персонал: .......................

Длъжностните задължения са описани подробно в длъжностна характеристика, екземпляр от която е връчен на работника.

Чл. 2. Място на работа е ....................................

Чл. 3. Договорът се сключва за срок от ........ (не повече от 3 години) на основание чл..................от КТ / за неопределено време (ако не е посочено дали договорът е срочен или безсрочен, се счита, че е сключен за неопределено време).

Чл. 4. Основното месечно (дневно, часово) трудово възнаграждение е в размер на ..................... лв. и се изплаща всеки месец (ден) на ........ число.

Допълнителни възнаграждения:
- за .............. в размер на .............. лв.;
- за .............. в размер на .............. лв.

Чл. 5. Размерът на основния и удължения платен годишен отпуск е ............. дни. Размерът на допълнителните платени годишни отпуски ............. е ............ дни (за всеки вид отпуск).

Чл. 6. Дневното работно време е ....... часа (не повече от 8), от ......... часа до .......... часа при .......(не повече от 6)-дневна работна седмица.

Чл.7. Срокът на предизвестие при прекратяване на трудовия договор за двете страни е ..... дни (не повече от 3 месеца при безсрочен и не повече от остатъка на срока по договора – при срочен, а ако не е уговорен срок – 30 дни при безсрочен и 3 месеца – при срочен).

Чл. 8. Други условия: ......................................................... ............................................................................. .............................................................................
(които не са уредени с повелителни норми от КТ, например клауза за пазене на фирмена тайна, както и такива, които са по-благоприятни за работника от тези, уредени от КТ и от колективния трудов договор).

Работникът ще постъпи на работа на .................г. / до.................г. (ако не е уговорено – в 7- дневен срок от получаване на екземпляр от сключения договор и уведомление от НОИ).

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Работодател: ...................
(подпис и печат)

Работник: .............

Настоящият трудов договор и заверено уведомление от ТД на НОИ са връчени на Работника на ..................................

Работник: .............
Работодател/упълномощен служител: .........................

Работникът постъпи на работа на ..................................

Работник: .............

Работодател/упълномощен служител: .........................

Подобни статии:
 

Реклама