Днес ........... 20... г., в. гр. ..........................

1. .................................................................... (фирма), със седалище и адрес на управление ......................................................., регистрирано по ф.д. №.............. по описа на ...................съд, дан. № .............., БУЛСТАТ ............................, представлявано от ....................................; ЕГН.................., в качеството му на.................................................... (изпълнителен директор; управител)

и

2. .................................................................... (име), ЕГН ................, местоживеене ................................................, л.к. №............., издадена от МВР ..................., на ................,

НА основание чл. 119, ал ......, от КТ, се споразумяха за следните изменения на трудовия договор, считано от ..........г.

1. За място на работа: ................................................
2. От длъжност на длъжност:.............................. (професия, специалност) с шифър: категория персонал:
3. За срок от .........................,(неопределено време, изпитателен срок, извършване на определена работа, заместване на отсъстващ работник).
4. За работно време: .............(пълно – 8ч., непълно или в определени дни)
5. За основното месечно (дневно) трудово възнаграждение в размер на ............. лв., което се изплаща на …….. число всеки месец.
6. За допълнителни възнаграждения:
А) за продължителна работа, с общ трудов стаж към момента: (…% за всяка прослужена година)
Б)
В)
Други условия

Настоящото допълнително споразумение се състави в два екземпляра и е неразделна част от трудов договор №........... от ........г.

Работодател: ................
(подпис и печат)

Служител: ........................

Настоящото допълнително споразумение и заверено уведомление от ТД на НОИ са връчени на Служителя на ................

Служител: .............

Работодател/упълномощен служител: .........................

Подобни статии:
 

Реклама