ДОГОВОР

за покупко-продажба на моторно превозно средство (МПС)

Днес, ............... 20... г., в гр. ................

Между

1..................................................., ЕГН ...................................... от гр. ............ с л.к. № ................ изд. на ............. г. от ............. РУ - МВР ................. и съпруга(та) ................................................................................................, по –долу наричан/и за краткост ПРОДАВАЧ(И)

и

2..........................................................., ЕГН ................................................ от гр. ............ с л.к. № ................ изд. на ............. г. от ............. РУ - МВР.................., по-долу наричан/и за краткост КУПУВАЧ(И)

се сключи настоящият договор за покупко-продажба на МПС

Чл.1. Продавачът(ите) продава(т) на купувача(ите) следното свое собствено МПС - вид (лек автомобил или др.) ......................., марка ...................., модел .............. , с държавен рег. номер ....................., рама № ....................., двигател № ..............................., цвят ......................., в такова състояние, в каквото се намира в момента на продажбата, а именно ........................................................

заедно с всички принадлежности, числящи се към него, за сумата от .......... (словом) ................................................... лв., която сума продавачът заяви, че е получил напълно в брой от купувача при сключване на настоящия договор. МПС е (не е) в движение.

Чл.2. Купувачът(ите) заяви(ха), че купува(т) описаното по-горе МПС при посочените условия и за посочената цена, изплатена напълно на продавача(ите).

Чл.3. Разноските по прехвърлянето са за сметка на .................................

За сключването на договора се представиха следните документи:

Свидетелство за регистрация на МПС № ................................

Квитанция за платен данък върху превозните средства № ............... (за календарната година/до месец..................)

Декларация по чл. 226 от Данъчния процесуален кодекс.

Вносни бележки за платен местен данък.

Удостоверение за застрахователна стойност.

Други: ..............................................................
(пълномощни, удостоверения за наследници или др.)
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

ПРОДАВАЧ(И) ..................
...................

КУПУВАЧ(И) ..................
..................

Подобни статии:
 

Реклама