ДОГОВОР ЗА ............................

Днес, ......................г., в гр. ................. се сключи настоящият договор за ................... между:

......................................., ЕГН .........................., л.к. № .................., издадена на ..........................., от ........................, местоживеене ........................................................, наричан по-долу за краткост ............................., от една страна

И

......................................., ЕГН ..............................., л.к. № ............................., издадена на ..........................., от ........................, местоживеене ........................................................, наричан по-долу за краткост ............................., от друга страна.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 ...................................................................................................

Чл. 2 ..................................................................................................

Чл. 3 ..................................................................................................

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 4. Настоящият договор се сключва за срок от ...................., считано от датата на подписването му.

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. .................................................................................................

Чл. 6. Към ............................... цена се начислява ДДС по размер, съгласно ЗДДС, който е за сметка на ..........................................

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА .................................

Чл. 7. ............................................. има право да .................................. по начина и при условията, определени в настоящия договор.

Чл. 8. .............................. е длъжен да ..................................................

Чл. 9. .............................. не отговаря за ..............................................

Чл. 10. ...................................... се задължава да изплати на ............................ обезщетение за вредите, причинени ............................, ако се докаже, че .........................................

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА .......................................

Чл. 11. .............................. е длъжен да плаща ........................................ в срок и по начин, определен в чл. 5, както и ............................................

Чл. 12. ........................ се задължава да .......................................

Чл. 13. ........................ няма право да ....................................................

Чл. 14. ........................ е длъжен да .................................. след изтичане на срока, за който е сключен договора.

Чл. 15. ........................ се задължава да заплаща за своя сметка разходите по ........................................

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. Действието на настоящия договор се прекратява:

а/ с изтичане на срока, за който е сключен

б/ във всички останали случаи – с едномесечно писмено предизвестие

VІІ. САНКЦИИ

Чл. 17. Ако която и да е от страните по договора за ............................. едностранно прекрати договора без да спази срока на предизвестието, тя дължи на другата страна обезщетение в размер на ...............................

Чл. 18. Ако ............................ не плаща в срок дължимата цена по договора, същият дължи неустойка в размер на 1% от цената за всеки просрочен ден до окончателното и изплащане.

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали относно неговото изпълнение по взаимно споразумение, а когато това е невъзможно – по реда на действащото законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

.............................:

...........................:

Подобни статии:
 

Реклама