ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:
...................................................................

Д О Г О В О Р З А У П Р А В Л Е Н И Е

Днес, .................... г., в град .......................... се сключи настоящият договор за управление между:

......................................................, ЕГН ............................ л.к. ......................, изд. на ...............................г. от МВР - ......................., местоживеене- гр. ......................, ул. "................................. " № ......, ет....., като едноличен собственик на капитала на "................................" ЕООД, наричано по-нататък "ДОВЕРИТЕЛ", от една страна

и

................................, ЕГН ............................, л.к. №........................, издадена на .......................г. от МВР – ........................., жив. в гр. ................., бул. ...................., ап......, наричан по-нататък "УПРАВИТЕЛ",

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. Доверителят възлага, а Управителят приема срещу възнаграждение да управлява и представлява "..........................." ЕООД със седалище и адрес на управление гр. .................... ул. "......................" № ..., наричано по-долу за краткост "Дружеството" в съответствие с действащото законодателство и решенията на едноличния собственик на капитала и в рамките на предоставените му пълномощия съгласно Учредителния акт и клаузите на настоящия договор.

ІІ. СРОК

Чл.2. Този договор се сключва за срок от една година, считано от датата на неговото подписване.

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл.3. Управителят се задължава при условията, предвидени в настоящия договор и Учредителния акт, да управлява и представлява Дружеството.

Чл.4. В изпълнение на горното Управителят се задължава:
1. да организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;
2. да организира дейността на дружеството, да осъществява оперативното му ръководство, да осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. да осъществява управлението на стопанската дейност в интерес на Дружеството, като организира изпълнението на поставените от Доверителя бизнесзадачи;
4. да осигурява и предприема мерки за своевременното и надлежно изпълнение на всички задължения на Дружеството, произтичащи от всякакви договори, сключени от Дружеството.
5. да пази доброто име на Дружеството;
6. да не разгласява търговската и производствена тайна на Дружеството, докато е в сила настоящия договор и в срок от две години след неговото прекратяване;
7. да представя на Доверителя отчети за резултатите от дейността на дружеството
8. ежегодно, до края на месец март, да изготвя и представя на Доверителя годишен отчет за дейността на Дружеството и годишен счетоводен баланс;
9. уведомява незабавно в писмена форма Доверителя за всички обстоятелства от съществено значение за дружеството;
10. своевременно да уведомява Доверителя за текущото финансово състояние на Дружеството;
11. да представлява Дружеството пред съдебните, данъчните и другите държавни органи, пред банковите и финансовите институции и пред други физически и юридически лица;
12. да сключва трудови договори със служителите на Дружеството.

ІV. ПРАВА НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл.5. Управителят има право:
1. да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.
2. да сключва, изменя и прекратява трудовите договори, да определя трудовите възнаграждения и да налага дисциплинарни наказания, като спазва действуващата нормативна уредба;
3. на социално осигуряване за всички осигурени социални рискове.

V. ОГРАНИЧЕНИЯ

Чл.6. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е специално упълномощен от Едноличния собственик на капитала.

Чл.7. Без предварителното писмено съгласие на Доверителя Управителят няма право да поръчителства в полза на трети лица, да издава записи на заповед, менителници, да сключва договори за заем, да залага или ипотекира имуществото на Дружеството за обезпечение на чужди задължения, да извършва отказ от права или да опрощава задължения на трети лица към Дружеството.

Чл.8.
(1) Без съгласие на Доверителя Управителят няма право:
1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжност в органи на други дружества.
(2). Ограниченията по предходния член се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.
(3). При нарушаване на задълженията по ал.1, управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

VІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл.10. Срещу насрещните задължения на Управителя, посочени в Договора, Доверителят се задължава да му заплаща възнаграждение в размер на определеното му съобразно решението на Доверителя, но не по-малко от две минимални работни заплати.

Чл.11 Независимо от горното, Доверителят се задължава да заплаща, за сметка на Дружеството всички разходи по задължителното социално осигуряване на Управителя.

Чл.12. При достигане на определените с годишната бизнесзадача стойности на икономическите показатели, на Управителя се изплащат тантиеми за сметка на печалбата на Дружеството, чиито размер се определя от Доверителя.

VІІ. ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл.13. Управителят отговаря неограничено за вредите, които виновно е причинил на Дружеството.

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.14. Договорът се прекратява:

* с изтичане на срока, предвиден в него;
* по взаимно съгласие на страните;
* по всяко време със заличаване на името на Управителя и избиране по съответния ред на нов управителен орган на дружеството - от момента на вписването на промяната в търговския регистър.
* в случай на смърт или поставяне под запрещение на Управителя;
* поради фактическа невъзможност на Управителя да изпълнява задълженията си повече от 20 дни;

Чл.15. Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението, дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване на това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.16. Настоящият Договор влиза в сила от след подписването му от страните.

Чл.17. Страните могат да променят условията на настоящия договор при последващи промени на нормативната уредба или при съществени изменения на икономическите условия чрез допълнителни писмени споразумения към настоящия договор.

Чл. 18. Възникналите спорове между страните по този договор и неуредените с него въпроси, се решават в съответствие с действуващото законодателство.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка страна.

ДОВЕРИТЕЛ: ___________________

УПРАВИТЕЛ: ____________________
.....................

 

Реклама