ДОГОВОР

Днес .................... се сключи настоящият договор за медицинско обслужване на учениците между:

1. .................................., представлявано от ........................................ - директор на училището от една страна и от друга страна

2. ...................................... - лекар, ЕГН ................

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Директорът възлага, а медицинският специалист приема срещу възнаграждение да осъществява медицинското обслужване на учениците от ................................ училище.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

Чл. 2. Директорът на училището е длъжен:
1. да обзаведе здравния кабинет съгласно приложение № 1 на Наредба № 3 от 2000 г. на МЗ;
2. да обурудва здравния кабинет задължително със специален шкаф за оказване на спешна помощ с лекарства и инструментариум съгласно приложение № 2 на същата наредба;
3. да осигури финансирането на здравния кабинет в училището;
4. да осигури наличието на цялата необходима документация на здравния кабинет съгласно приложение № 3 на Наредба № 3 от 2000 г. на МЗ;
5. по време на ваканцията на учениците да осигури на медицинските специалисти от здравния кабинет на училището да преминат задължително ежегодно обучение по оказване на първа помощ при спешни състояния в център по спешна медицинска помощ и по проблемите на профилактиката и промоцията на здравето в регионалната ХЕИ, Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене или Националния център по обществено здраве по учебни програми, утвърдени от Министъра на здравеопазването;
6. да осигури безопасни здравословни условия за отглеждане, възпитание и обучение на децата и учениците.

Чл. 3. Медицинският специалист е длъжен:
1. да провежда профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в училището;
2. да организира и участва в регионални, национални и международни програми, свързани с профилактика и промоция на здравето на учениците;
3. да организира програми за здравно образование на децата и учениците;
4. да участва в образователното и професионалното ориентиране на учениците при преминаване в по-горна степен на обучение;
5. да наблюдава физическото развитие и определя физическата дееспособност на учениците;
6. да участва в подготовката, подбора и провеждането на различните форми на отдих, туризъм и обучение на учениците;
7. да регистрира здравното и имунизационното състояние на учениците в здравно-профилактичната карта, съгласно приложение № 4 на същата наредба, въз основа на данните, получени от личния (семейния) лекар на ученика;
8. да организира и провежда профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяване възникването и ограничаване разпостранението на заразните и паразитните заболявания в училището;
9. да води и съхранява документацията на здравния кабинет;
10. да вписва в здравно-профилактичната карта на ученика данни относно:
a. извършените от личния (семейния) лекар имунизации съгласно Имунизационния календар на Република България;
б. резултатите от проведените профилактични прегледи;
11. да изисква данните от профилактичните прегледи от личния (семейния) лекар до 30 декември на текущата година. Личният (семейният лекар) изпраща на медицинския специалист от здравния кабинет талон за проведените профилактични прегледи съгласно приложение № 6 от същата наредба;
12. при съмнение за инфекциозно заболяване на ученик в училище да уведоми родителите и личния (семейния) лекар на ученика;
13. при възникване на инфекциозно заболяване на ученик извън училището и уведомление от личния (семейния) лекар в срок до 24 часа да предприеме противоепидемични мерки в училището;
14. да извършва анализ на здравословното състояние на обслужваните от него деца и ученици до 30 март на календарната година въз основа на получените данни от личния (семейния) лекар и изпраща изготвения анализ но отдел "Профилактика и промоция на здравето" в регионалната ХЕИ;
15. до 30 юни на календарната година въз основа на данните получени от личния (семейния) лекар да извършва анализ на проведените през годината имунизации на децата и учениците и изпраща анализа на отдел "Противоепидемични контрол" в регионалната ХЕИ.
16. да поддържа постоянна връзка с административното ръководство на училището, като е член на педагогическия съвет на училището;
17. всяка учебна година, съвместно с центъра по спешна медицинска помощ, да осигурява нагледна информация за спешните състояния и правилата на действие при възникване на такива състояния, поставя материалите на видно място в детското заведение или училището и обучава ръководството и персонала за оказване на първа помощ;
18. да изпълнява указанията на Хигиенно-епидемиологичната инспекция, която ръководи и контролира неговата дейност.

Медицински специалист: ......................

(.....................)

Директор: ..............
(.................)

 

Реклама