ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВСКИ ПОМОЩНИК

Днес, ............................ 20..... г., между "...............................................................", представлявана от ......................................................................., наричана РАБОТОДАТЕЛ, от една страна, и

.................................................................................. л.п.с ..., №.........., ЕГН ...................., наричана СЛУЖИТЕЛ (ТЪРГОВСКИ ПОМОЩНИК/, от друга страна, на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (примерно основание) се сключи настоящият трудов договор за следното:

1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а СЛУЖИТЕЛЯТ приема да извършва длъжността (примерно) щандист в търговски отдел на фирма "..........................................", като продава стоката на РАБОТОДАТЕЛЯ от негово име и за негова сметка.

2. За място на извършване на работата по т. 1 се определя гр. ...............................................................

3. Работата да се извършва при пълно работно време в размер на 8 часа.

4. РАБОТОДАТЕЛЯТ е длъжен:

а) да осигури безопасни и здравословни условия на труд;

б) при точно и качествено изпълнение на задълженията на СЛУЖИТЕЛЯ да му заплати уговореното в трудовия договор възнаграждение;

в) да дава своевременно необходимата информация относно цени, качество, вид производство и други характеристики на стоката, която СЛУЖИТЕЛЯТ продава.

5. СЛУЖИТЕЛЯТ е длъжен:

(примерен вариант:)

а) да спазва уговореното работно време;

б) да дава получената от РАБОТОДАТЕЛЯ подробна информация на клиентите относно качество, цени и други характеристики на стоката, която продава;

в) да предава на РАБОТОДАТЕЛЯ всеки месец информация относно търсенето на стоката, както и критика, препоръки и други сигнали относно качество, видове артикули и пр.,

................................................................. ............... .................................................. (изброяват се всички задължения на служителя, които Работодателят счита, че трябва да се извършват по трудовото правоотношение).

6. Трудовото възнаграждение на СЛУЖИТЕЛЯ е в размер на ................... за месец.

7. СЛУЖИТЕЛЯТ ще ползува платен годишен отпуск в размер на ......... работни дни. Времето за ползуването му се определя по допълнително договаряне между страните по договора.

8. Срокът за предизвестие при прекратяване на трудовото правоотношение се определя на един месец.

РАБОТОДАТЕЛ: ...............................

СЛУЖИТЕЛ (ТЪРГОВСКИ ПОМОЩНИК): .........................

ЗАБЕЛЕЖКИ
към т.6
Възможно е при постъпване на работа на СЛУЖИТЕЛЯ, страните предварително да уговорят размера на трудовото му възнаграждение, като впоследствие могат да го изменят, без да има нужда от прекратяване на трудовото правоотношение. В случай че не се направи промяна на първоначално определеното трудово възнаграждение по взаимно съгласие, СЛУЖИТЕЛЯТ няма право едностранно да поиска увеличаване на трудовото си възнаграждение и в случай че това не стане, да откаже да изпълнява трудовите си задължения. В този случай е възможно да прекрати трудовия си договор с предизвестие.
Към т.8
Страните могат да прекратят трудовия договор на основанията, предвидени в Кодекса на труда

Подобни статии:
 

Реклама