ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ПРОКУРИСТ СЪС СЪВМЕСТНО УПЪЛНОМОЩАВАНЕ

Днес, ......................... 20.... г., между ........................................................................ ...................................
ЕГН .................................., представляващ .............................................................., наричана РАБОТОДАТЕЛ, от една страна, и

................................................................. ......................................... ЕГН ......................., наричан СЛУЖИТЕЛ (ПРОКУРИСТ) от друга страна, на основание чл. ..... КТ (варианти: чл. 67, ал. 1, т. 1; чл. 68, т. 1 ...) и чл. 21 и 23 от ТЗ се сключи настоящият трудов договор за следното:

1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а СЛУЖИТЕЛЯТ приема да изпълнява длъжността ПРОКУРИСТ на ..................................................................

2. За място на извършване на работата по т. 1 се определя гр. ...............................................................

3. Работата да се извършва при пълно работно време в размер на 8 часа. (Възможни са и други варианти – напр. 6 ч. или плаващо работно време.)

4. РАБОТОДАТЕЛЯТ е длъжен:

а) да осигури безопасни и здравословни условия на труд;

б) при точно и качествено изпълнение на задълженията на СЛУЖИТЕЛЯ да му заплати уговореното в трудовия договор възнаграждение;

в) да осигури необходимата за работата на СЛУЖИТЕЛЯ информация, както и да го уведомява за резултатите от извършените от самия него текущи действия, които са в пряка връзка с дейността му.

5. СЛУЖИТЕЛЯТ е длъжен:

а) да изпълнява поставените задачи от РАБОТОДАТЕЛЯ във връзка със създадената прокура;

б) да спазва уговореното работно време;

в) да изпълнява поверената функция с грижата на добър търговец и в интерес на фирмените дела;

г) да не преупълномощава с определените му от РАБОТОДАТЕЛЯ правомощия в пълния им обем друго лице;

д) да дава необходимата информация по състоянието на фирмените дела винаги при поискването й от РАБОТОДАТЕЛЯ;

д) да предаде на РАБОТОДАТЕЛЯ всичко, което е получил по сделките, сключени от него. (Ако РАБОТОДАТЕЛЯТ желае да задължи СЛУЖИТЕЛЯ допълнително в рамките на трудовото правоотношение, следва да се посочи в договора, както и да го ограничи в дадените му правомощия.)

6. С оглед спецификата на дейността РАБОТОДАТЕЛЯТ упълномощава ПРОКУРИСТА да извършва необходимите действия по управлението на фирмата СЪВМЕСТНО с упълномощения друг ПРОКУРИСТ на същата фирма.

7. Трудовото възнаграждение на СЛУЖИТЕЛЯ се определя в размер на ........................ за месец. (Възможно е страните да договорят определен размер на трудовото възнаграждение при встъпването на ПРОКУРИСТА в длъжност, като впоследствие страните могат да договорят изменение само на трудовото възнаграждение, без да е необходимо прекратяването на трудовото правоотношение. В случай че страните не направят промяна по взаимно съгласие на първоначално определеното трудово възнаграждение, то не е възможно СЛУЖИТЕЛЯТ едностранно да поиска увеличаването на трудовото възнаграждение и в случай че това не стане, да откаже да изпълнява трудовите си задължения. Естествено, възможно е в тази хипотеза СЛУЖИТЕЛЯ да прекрати трудовия договор с предизвестие.)

8. СЛУЖИТЕЛЯТ ще ползува платен годишен отпуск в размер на ........... работни дни. Времето за ползуването му се определя по допълнително договаряне между страните по договора.

9. РАБОТОДАТЕЛЯТ може да прекрати трудовия договор:

(варианти)

а) ако договорът е сключен на основание чл. 68, т. 1 от КТ – прекратяването на договора става с изтичането на срока, за който е сключен;

б) ако договорът е сключен за неопределено време – на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда – прекратяването на договора може да се извърши на следните основания:

– чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ;

– чл. 328, ал. 1, т. 11 от КТ;

– чл. 328, ал. 1, т. 12 от КТ;

10. СЛУЖИТЕЛЯТ може да прекрати трудовия договор при условията на чл. 326 от КТ като се откаже от пълномощното на РАБОТОДАТЕЛЯ.

РАБОТОДАТЕЛ: ..............................

ПРОКУРИСТ: ..............................

ЗАБЕЛЕЖКИ
към т. 6
При договорка между страните за допълнителни правомощия извън законовото определение на ПРОКУРИСТА, като разпореждане с фирмено недвижимо имущество, следва изрично да се упомене в упълномощителната клауза.
към т.9 б. "б"
Страните се договарят, че "липса на качества на служителя за ефективно изпълнение на работата" и "промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако служителят не отговаря на тях" са основания за оттегляне на пълномощното от РАБОТОДАТЕЛЯ, а когато пълномощното е оттеглено на други основания, под "обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор" се разбира и оттеглянето на пълномощното от РАБОТОДАТЕЛЯ.

Забележка:

1. На практика това са най-лесно изпълнимите от Работодателя основания за прекратяването на трудовия договор.Освен тях има и други,които са изрично посочени в Кодекса на труда, като във всеки конкретен случай трябва да се избере най-подходящото от тях.

2. Причините за прекратяването на трудовия договор трябва да съответстват на основането за сключването му и момента на оттегляне от пълномощното.

Подобни статии:
 

Реклама