ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ПРОКУРИСТ

Днес, ............................ 20... г., между ................................................................. ...............................,
ЕГН ............................, представляващ .............................................................., наричана РАБОТОДАТЕЛ, от една страна, и

................................................................. ................ л.п.с..., № .............., ЕГН ........................, наричана СЛУЖИТЕЛ (ПРОКУРИСТ) от друга страна, на основание чл....... КТ (варианти: чл. 67, ал. 1, т. 1; чл. 68, т. 1 ...) и чл. 21 и 23 от ТЗ се сключи настоящият трудов договор за следното:

1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а СЛУЖИТЕЛЯТ приема да изпълнява длъжността ПРОКУРИСТ на "...............................................................".

2. За място на извършване на работата по т. 1 се определя гр. ..............................................................

3. Работата да се извършва при пълно работно време в размер на 8 часа. (Възможни са и други варианти – напр. 6 ч. или плаващо работно време).

4. РАБОТОДАТЕЛЯТ е длъжен:

а) да осигури безопасни и здравословни условия на труд;

б) при точно и качествено изпълнение на задълженията на СЛУЖИТЕЛЯ да му заплаща уговореното в трудовия договор възнаграждение;

в) да осигури необходимата информация, документация и други данни за работата на СЛУЖИТЕЛЯ, както и да го уведомява за резултатите от извършените от самия него текущи действия, необходими на СЛУЖИТЕЛЯ;

г) да уведомява периодично СЛУЖИТЕЛЯ относно фирмената политика, планове на фирмата за развитието й и др. във връзка с работата му;

д) да изслушва мнението и взема отношение по проблеми, свързани с дейността на СЛУЖИТЕЛЯ, като осъществява нужната помощ.

5. СЛУЖИТЕЛЯТ е длъжен:

а) да изпълнява поставените задачи от РАБОТОДАТЕЛЯ във връзка с длъжността му;

б) да спазва уговореното работно време;

в) да изпълнява поверената му функция с грижата на добър търговец и в интерес на фирмата;

г) да не преупълномощава с определените му от РАБОТОДАТЕЛЯ правомощия в пълния им обем друго лице;

д) да дава необходимата информация по състоянието на фирмените дела винаги при поискването й от РАБОТОДАТЕЛЯ;

д) да предаде на РАБОТОДАТЕЛЯ всичко, което е получил по сделките, сключени от него. (Ако РАБОТОДАТЕЛЯТ желае да задължи СЛУЖИТЕЛЯ допълнително в рамките на трудовото правоотношение, следва да се посочи в договора.)

6. С оглед спецификата на дейността РАБОТОДАТЕЛЯТ упълномощава ПРОКУРИСТА да извършва необходимите действия по управление на фирмата:

7. Трудовото възнаграждение на СЛУЖИТЕЛЯ се определя в размер на ................... лв. за месец.

8. СЛУЖИТЕЛЯТ ще ползува платен годишен отпуск в размер на ........... работни дни. Времето за ползуването му се определя по допълнително договаряне между страните по договора.

9. Срокът на предизвестието за прекратяване на трудовия договор е ...................................................

10. РАБОТОДАТЕЛЯТ може да прекрати трудовия договор:

(варианти)

а) ако договорът е сключен на основание чл. 68, т. 2 от Кодекса на труда: РАБОТОДАТЕЛЯТ решава, че работата е завършена, като оттегля пълномощното и прекратява трудовия договор на основание чл. 325, т. 4 от Кодекса на труда;

б) ако договорът е сключен на основание чл. 68, т. 1 от Кодекса на труда – прекратяването на договора става с изтичането на срока, за който е сключен;

в) ако договорът е сключен за неопределено време – на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда – прекратяването на договора може да се извърши на следните основания:

– чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда;

– чл. 328, ал. 1, т. 11 от Кодекса на труда;

– чл. 328, ал. 1, т. 12 от Кодекса на труда.

11. СЛУЖИТЕЛЯТ може да прекрати трудовия договор при условията на чл. 326 от Кодекса на труда с предизвестие като върне пълномощното на РАБОТОДАТЕЛЯ.

РАБОТОДАТЕЛ:..........................

СЛУЖИТЕЛ: ..........................

ЗАБЕЛЕЖКИ
към т.4 б. "г"
Това са най-важните задължения на РАБОТОДАТЕЛЯ , като те са дадени като пример.Освен тях е възможно да се уговорят и други задължения на РАБОТОДАТЕЛЯ.
към т.5 б. "е"
Работодателят-търговец има право да уговори и други (вътрешни) ограничения в правомощията.

към т.6
в клаузата изрично трчбва да се укажат всички допълнителни правомощия извън законовия обем на ПРОКУРИСТА, за които страните се споразумеят,като разпореждане с фирменото недвижимо имущество и др.

към т.9
При условията на чл.326, ал.2 и 3 от Кодекса на труда и в зависимост от основанието, на което е сключен трудовия договор, размерът на предизвестието се определя по договореност между страните.

към т. 10 б. "а"
Това основание за сключване на договора е рядко приложимо, но все пак е напълно възможно.

към т. 10 б. "в"
Страните се договарят, че "липса на качества на служителя за ефективно изпълнение на работата" и "промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако служителят не отговаря на тях" са основания за оттегляне на пълномощното от РАБОТОДАТЕЛЯ, а когато пълномощното е оттеглено на други основания, под "обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор" се разбира и оттеглянето на пълномощното от РАБОТОДАТЕЛЯ.

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. На практика това са най-лесно изпълнимите от Работодателя основания за прекратяването на трудовия договор. Освен тях има и други,които са изрично посочени в Кодекса на труда, като във всеки конкретен случай трябва да се избере най-подходящото от тях.

2. Причините за прекратяването на трудовия договор трябва да съответстват на основането за сключването му и момента на оттегляне (отказа на) от пълномощното.

Подобни статии:
 

Реклама