ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ОФИС МЕНИДЖЪР
(СЕКРЕТАР)

Днес, ...................................... 20... г., между:

...............................................................................................................................,
представлявана от ...............................................................................................,
наричана РАБОТОДАТЕЛ, от една страна,

и

.................................................................. ........................................., ЕГН ..................,
наричана СЛУЖИТЕЛ, от друга страна, на основание (варианти: чл. 67, ал. 1, т. 1, чл. 68, ал. 1 и др. от КТ) се сключи настоящият трудов договор за следното:

1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а СЛУЖИТЕЛЯТ приема да извършва длъжността офис мениджър (секретар-кореспондент).

2. За място на извършване на работата по т. 1 се определя гр. ............................................................

3. Срокът на действие на договора е ............................................ (може да се уговори безсрочен).

4. Работата да се извършва при пълно работно време в размер на 8 часа.

5. РАБОТОДАТЕЛЯТ е длъжен:

– да осигури безопасни и здравословни условия на труд;

– при точно и качествено изпълнение на задълженията на СЛУЖИТЕЛЯ да му заплати уговореното в трудовия договор възнаграждение;

– да осигури материални, парични и други условия за постоянна професионална, езикова и мениджърска подготовка на СЛУЖИТЕЛЯ. (1)

6. СЛУЖИТЕЛЯТ е длъжен:

а) да осъществява необходимите делови отношения с клиенти на фирмата по извършването на всякакви действия, свързани с длъжността;

б) да води редовно и качествено кореспонденцията на фирмата с наши и чужди фирми, да изготвя необходимите преводи;

в) да се грижи за обратна информация до РАБОТОДАТЕЛЯ за проведени срещи и разговори, както и получена кореспонденция от клиенти на фирмата;

г) да изпълнява стриктно устните и писмените указания и нареждания на РАБОТОДАТЕЛЯ във връзка със служебната работа;

д) да помни и записва всички поставени задачи и да ги изпълнява незабавно;

е) да съобразява поведението си със стила на представяне на фирмата пред клиентите и трети лица;

ж) да пази фирмената тайна за времето на действие на договора и до ...... след неговото прекратяване;

з) да повишава постоянно своята мениджърска и езикова подготовка.

7. Трудовото възнаграждение на СЛУЖИТЕЛЯ се определя в размер на .............................

8. СЛУЖИТЕЛЯТ ще ползува платен годишен отпуск в размер на ................ работни дни. (2)

9. Страните имат право да прекратят едностранно трудовия си договор с предварително предизвестие от ........ месеца отправено към другата страна, при условията на чл. 326, ал. 2 и чл. 328 от КТ. (3)

РАБОТОДАТЕЛ: ..........................

СЛУЖИТЕЛ: ..........................

ЗАБЕЛЕЖКИ
(1) Между страните може да се направи договорка за подобни клаузи, ако Работодателят желае да се задължи така по договора.
(2) Времето за ползуването му се определя по допълнително договаряне между страните по договора, предвид нормите на Кодекса на труда.

(3) Срокът трябва да се съобрази с изискванията на чл. 326, ал. 2 от КТ. Условията на прекратяване на трудовия договор трябва да съответстват на основанията, на които е сключен трудовия договор.

Подобни статии:
 

Реклама