ТРУДОВ ДОГОВОР
(за ученичество)

Днес, ................................ 20.... г., между:
.................................................................. представлявана от ......................................................................., наричана РАБОТОДАТЕЛ, от една страна,
и

...................................................................................... л.п..с..., № .............., ЕГН ..........., наричан(а) РАБОТНИК, от друга страна, на основание чл. 230 КТ се сключи настоящият трудов договор за следното:

Чл. 1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ приема да се обучава и да придобие знания и умения за изпълнение на длъжността ............................................................. (1)

Чл. 2. За място на извършване на работата по т. 1 се определя ................................................. (2)

Чл. 3. Срокът на действие на договора е ............................... месеца (не може да бъде повече от 6 месеца).

Чл. 4. (1) Обучението и работата да се извършва при пълно работно време в размер на 8 часа. (3)

(2) Теоретичното обучение ще се извършва в рамките на ................ часа на ден. Практическото обучение и извършваната от работника работа ще става през останалото работно време. РАБОТОДАТЕЛЯТ може да извършва едностранно промени в разпределението на работното време. (4)

Чл. 5. РАБОТОДАТЕЛЯТ е длъжен: да осигури безопасни и здравословни условия на труд; при точно и качествено изпълнение на задълженията на РАБОТНИКА да му заплати уговореното в трудовия договор възнаграждение; да обучи работника в процеса на работа по уговорената в чл. 1 длъжност. (5)

Чл. 6. РАБОТНИКЪТ е длъжен:

а) да изпълнява стриктно устните и писмените указания и нареждания на Президента на фирмата, които се отнасят до трудовата функция на Работника;

б) да се грижи за обратната информация до Президента за проведени срещи и разговори с клиенти на фирмата;

в) да помни и записва всички поставени задачи и да ги изпълнява незабавно;

г) да съобразява поведението си със стила на представяне на фирмата пред клиентите и трети лица;

д) да не укрива или премълчава обстоятелства или събития, които могат да доведат до неблагополучия в текущата работа;

е) да не подписва договори от името и за сметка на РАБОТОДАТЕЛЯ, както и да не поема други писмени или устни задължения от името на Работодателя в случай, че не е изрично упълномощен за това от Президента;

ж) да пази фирмената тайна; (6)

з) да усвои преподаденото му в процеса на обучение и да придобие знания и умения, необходими за изпълнение на длъжността, посочена в чл. 1 на този договор.

Чл. 7. РАБОТНИКЪТ е длъжен след успешното завършване на обучението да работи при работодателя ........... години (не повече от 3 год.).

Чл. 8. При точно и качествено изпълнение на задълженията на РАБОТНИКА последният има право да получи трудово възнаграждение в размер на ...................... за месец. (7)

Чл. 9. РАБОТНИКЪТ има право да ползува платен отпуск в размер на 12 работни дни при завършване на обучението. Платеният отпуск е за подготовка и явяване на теоретико-практически изпит.

Чл. 10. (1) След завършване на обучението РАБОТОДАТЕЛЯТ е длъжен да сключи трудов договор с Работника за длъжността, за която РАБОТНИКЪТ е бил обучаван, а РАБОТНИКЪТ е длъжен да постъпи на работа в рамките на уговорения между страните срок.

(2) Ако РАБОТОДАТЕЛЯТ не осигури на Работника, успешно завършил обучението, работа съобразно придобитата квалификация и специалност, РАБОТОДАТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на ................. лв.

(3) Ако РАБОТНИКЪТ по зависещи от него причини не завърши обучението, или след като го е завършил, не постъпи на осигурената му работа или я напусне преди определения срок, то РАБОТНИКЪТ дължи обезщетение в размер на ................... лева.

РАБОТОДАТЕЛ: ....................

РАБОТНИК: ....................

ЗАБЕЛЕЖКИ
(1) При посочването на длъжността , не винаги наименованието й определя същността на работата.
(2) Трябва да се посочи територията в чиито граници ще се полага труда, като Работникът е длъжен е само в рамките на тези граници да изпълнява трудовите си функции.

(3) Може страните да се договорят работата да се извършва при непълно работно време – напр. 6 ч. При желание от Работника цялото изработено време да му се счита за трудов стаж, договорът не може да се сключи за по-малко от 4 часа дневна заетост. Ако работникът е непълнолетен трябва да се приложи намалено работно време.

(4) Възможно е да се уговори и противното.

(5) Изброени са само основните задължения на Работодателя, като е възможно в договора бъдат посочени всякакви други задължения за Работодателя, които Работникът намира за необходими.

(6) Задълженията имат условен характер и служат като информация. Трябва да се отбележи, че договорката за задълженията, които ще изпълнява Работникът по трудовото правоотношение трябва да се направи между двете страни и тези задължения да бъдат отразени или в самия трудов договор, или в длъжностната характеристика, която се изготвя от Работодателя и се представя на Работника преди сключването на трудовия договор.

Изброяването на задълженията трябва да бъде изчерпателно, тъй като Работникът е длъжен да изпълнява само посочените задължения.

(7) Страните могат свободно да определят размера на трудовото възнаграждение, но то не може да бъде по-малко от 90 % от минималната месечна работна заплата, определена за страната.

Подобни статии:
 

Реклама