ТРУДОВ ДОГОВОР
(за придобиване на квалификация)

Днес, ....................................... 20.... г., между .................................................................., представлявана от ..........................................................................................................., наричана РАБОТОДАТЕЛ, от една страна,
и

........................................................................................ л.п..с..., № ............, ЕГН ...........,
наричан(а) ОБУЧАВАН от друга страна, на основание чл. 229 от КТ се сключи настоящият трудов договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. РАБОТОДАТЕЛЯТ се задължава да осигури средства за обучението на ОБУЧАВАНИЯ по специалността счетоводител (длъжността е условно избрана) за срока на действие на настоящия договор, а ОБУЧАВАНИЯТ се задължава след завършване на образованието си по специалността счетоводство в ................................................................... (може да се укаже името на ВУЗ, средно училище, където се извършва обучението) да сключи трудов договор с РАБОТОДАТЕЛЯ.
2. Срокът на действие на настоящия договор е ......... години, необходими за завършване на обучението на ОБУЧАВАНИЯ.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ
3. (1) РАБОТОДАТЕЛЯТ се задължава да заплаща издръжката на Обучаващия се в .................................................. .................................................... в това число:
– годишна такса за обучение ................... лв.

– месечна стипендия в размер ................. лв.

(2) Стипендията ще бъде изплащана ежемесечно до ............... число в счетоводството на РАБОТОДАТЕЛЯ.

(3) Годишната такса ще бъде изплащана по реда, определен от ................................................. (съответното висше учебно или средно заведение).

4. (1) РАБОТОДАТЕЛЯТ е длъжен да сключи трудов договор с ОБУЧАВАНИЯ след завършване на висшето (средно) му образование.

(2) Ако РАБОТОДАТЕЛЯТ не осигури на РАБОТНИКА, успешно завършил обучението, работа съобразно придобитата квалификация и специалност, РАБОТОДАТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на ..................... лв. (1)

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБУЧАВАНИЯ
5. ОБУЧАВАНИЯТ е длъжен да завърши висшето си (средното) си образование по специалността счетоводство в сроковете и съгласно учебните програми на .............................................
6. (1) ОБУЧАВАНИЯТ има право да получава ежемесечно стипендия и годишните (семестриалните) такси за обучението по специалността счетоводство.

(2) Ако ОБУЧАВАНИЯТ прекъсне образованието, той няма право на стипендия за съответната година.

(3) В случаите на ал. 2 РАБОТОДАТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор.

7. ОБУЧАВАНИЯТ е длъжен след успешното завършване на обучението да работи при РАБОТОДАТЕЛЯ на длъжността, за която е бил обучаван ................ години (не повече от 3 год.).

8. След завършване на обучението ОБУЧАВАНИЯТ е длъжен да постъпи на работа в рамките на уговорения между страните срок.

9. Ако ОБУЧАВАНИЯТ поради зависещи от него причини не завърши обучението, или след като го е завършил не постъпи на осигурената му работа или я напусне преди определения срок, то ОБУЧАВАЩИЯТ дължи обезщетение в размер на ................. лева.

РАБОТОДАТЕЛ: ........................................

ОБУЧАВАН: ........................................

ЗАБЕЛЕЖКИ
(1) Страните могат свободно да определят размера на дължимото обезщетение. В случай че такова не бъде уговорено, то Работодателят дължи обезщетение в размер на трудовото възнаграждение за времето, през което не е осигурило работа, но за не повече от 3 месеца. Проблемът, който е възможно да възникне след завършване на обучението и при сключване на трудовия договор между Работодателя и обучения вече Ученик, е за трудовото му възнаграждение. То трудно би могло да бъде точно фиксирано още с договора за ученичество, а след това Работодателят би могъл да се опита да назначи специалиста с не много високо възнаграждение. Затова препоръчваме още в договора за ученичество да бъдат изрично указани условията, при които ще бъде сключен и трудовият договор.

Подобни статии:
 

Реклама