ТРУДОВ ДОГОВОР
(безсрочен)

Днес, ............................. 20....... г., между ..................................................................,
представлявана от ......................................................................................, наричана РАБОТОДАТЕЛ, от една страна,
и

........................................................................................ л.п..с..., № ............, ЕГН ....................,
наричан(а) РАБОТНИК, от друга страна, на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ се сключи настоящият трудов договор за следното:

Чл. 1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ приема да извършва длъжността
................ .................................................................. (посочва се длъжността)

Чл. 2. За място на извършване на работата по т. 1 се определя гр. ..................................................

Чл. 3. Работата да се извършва при пълно работно време в размер на 8 часа.

Чл. 4. РАБОТОДАТЕЛЯТ е длъжен: да осигури безопасни и здравословни условия на труд; при точно и качествено изпълнение на задълженията на РАБОТНИКА да му заплати уговореното в трудовия договор възнаграждение.

Чл. 5. РАБОТНИКЪТ е длъжен:
................................................ ..............................................................
................................................ ..............................................................
................................................ .............................................................. (1)

Чл. 6. Трудовото възнаграждение на РАБОТНИКА се определя в размер на ........... за месец. (2)

Чл. 7. (1) РАБОТНИКЪТ ще ползува платен годишен отпуск в размерите, на ................ дни. (3)

(2) Времето за ползуването му се определя по допълнително договаряне между страните по договора.

Чл. 8. Срокът за предизвестие при прекратяване на трудовото правоотношение от РАБОТНИКА се определя на един месец. (4)

РАБОТОДАТЕЛ: ...........................

РАБОТНИК: ...........................

ЗАБЕЛЕЖКИ:
(1) Изброяват се задълженията на Работника, които Работодателят счита, че трябва да се извършват от Работника по трудовото правоотношение.
(2) В сила е казаното за договарянето на трудовото възнаграждение при срочния трудов договор, като е уместно да се отбележи, че е възможно страните да договорят размера на трудовото възнаграждение при постъпването на Работника на работа, като след това ст раните могат да го изменят, без да е необходимо прекратяването на трудовото правоотношение. В случай че страните не направят промяна по взаимно съгласие на първоначално определеното трудово възнаграждение, то Работникът няма право едностранно да поиска увеличаване на трудовото възнаграждение и в случай че това не стане, да откаже да изпълнява трудовите си задължения. В този случай е възможно да прекрати трудовия си договор с предизвестие.

(3) Размерът на годишния платен отпуск мове да бъде свободно договорен,като единствено условие е спазването на минималните размери, предвидени в КТ .

(4) Възможно е страните да договорят и по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца.

Подобни статии:
 

Реклама