СПЕДИТОРСКИ ДОГОВОР

Днес, ........ 20...., в гр./с. ........................., се сключи настоящият спедиторски договор между:

..........................................................................................................,
наричан накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

от друга страна
...........................................................................................................,
наричан накратко СПЕДИТОР.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а СПЕДИТОРЪТ се задължава да сключи от свое име и за негова сметка договор за превоз на следната стока: ............................................................................................. ........................................... до пункт по местоназначение – ............................................ и при условията, конкретизирани в настоящия договор.


II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СПЕДИТОРА
Чл. 2. (1) СПЕДИТОРЪТ е задължен да сключи договор за превоз на стоката от свое име и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като се съобрази със следните изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
(2) СПЕДИТОРЪТ трябва да изпълни поръчката с грижата на добър стопанин и в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 3. Последващите отклонения от тези условия се договарят с превозвача по договора за превоз с изрично съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 4. Ако СПЕДИТОРЪТ сключи превозния договор при условия, по-изгодни от тези, договорени с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то цялата изгода остава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 5. (1) Ако СПЕДИТОРЪТ се отклони от договорените с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ условия по превозния договор, без изричното съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той отговаря за претърпените вреди и пропуснати ползи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) СПЕДИТОРЪТ не отговаря за вреди и пропуснати ползи макар и да се е отклонил от условията по чл. 2 от настоящия договор:

– ако докаже, че не е могъл да действува съответно на договорените условия, по причини, независещи от него;
– ако несключването на превозния договор при променените условия би довело до по-големи щети за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 6. (1) СПЕДИТОРЪТ е задължен да застрахова товара, ако променени обстоятелства и факти налагат това и те не са могли да бъдат известни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при предаване на товара на СПЕДИТОРА.
(2) СПЕДИТОРЪТ е длъжен незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за направената застраховка.

Чл. 7. СПЕДИТОРЪТ има право на възнаграждение за извършената услуга в размер на ............................................

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 8. Задълженията, поети от СПЕДИТОРА към превозвача в съответствие с настоящия договор, са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на СПЕДИТОРА уговореното възнаграждение в ............срок, считано от ......................................................... .. (1)

V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 10. (1) Стоката ще се предаде на СПЕДИТОРА, който се задължава да я приеме в .............(посочват се срок, вид и отправен пункт, откъдето трябва да бъде транспортирана по договора за превоз).
(2) Всички рискове преминават върху СПЕДИТОРА от момента на предаване на стоката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, удостоверен с приемо-предавателен протокол, който се явява неразделна част от настоящия договор.

Чл. 11. До ............ часа след предаване на стоката на СПЕДИТОРА, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде цялостната документация, касаеща превозането на стоката, състояща се от: ..................................................................................................................
..................................................................................................................

Чл. 12. Всички последици от закъснението при предаването на стоката и документите по нея, са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 13. (1) Спедиторът може да извърши сам превоза при следните условия:
..................................................................................................................
..................................................................................................................

(2) В случая по предходната алинея, СПЕДИТОРЪТ има правата и задълженията на превозвач.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 14. СПЕДИТОРЪТ е длъжен да вземе всички необходими мерки и обезпечи съставянето на всички документи за запазване и защита правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 15. Ако превозвачът не изпълни задълженията си по договора за превоз и възникнат претенции за неустойки,щети и др., СПЕДИТОРЪТ е длъжен да предприеме съответните правни действия за защита правата и интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като го уведоми за това в подходящ за тази цел срок. (2)

Чл. 16. Споровете по прилагането на настоящия договор ще се решават по споразумение между страните, а в случай, че това е невъзможно – по реда на ГПК (или пред АС на БТПП, ако това е изрично уговорено).

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ...................................

СПЕДИТОР: ...................................

ЗАБЕЛЕЖКИ:
(1) Варианти: от сключване на договора за превоз или от изпълнението на договора за превоз. Тук е възможно да се уговори неустойка за забава на Възложителя при заплащане на определеното възнаграждение.
(2) Следва да се има пред вид, че съгласно чл. 307 от Закона за задълженията и договорите, исковете за вреди на Възложителите спрямо Спедиторите се погасяват с изтичане на едногодишен срок.

Подобни статии:
 

Реклама