СПЕДИТОРСКИ ДОГОВОР

№......../..............20.... г.

Днес, .............20........ г. в гр. ............................. на основание чл. 304-308 от ЗЗД се подписа настоящият договор между

фирма ...........................................................................................................
с търговски адрес .......................................................................................,
представлявана от ......................................................................................,
наречена в договора за краткост Доверител, от една страна

и

фирма ...........................................................................................................
с търговски адрес .......................................................................................,
представлявана от ......................................................................................,
наречена в договора за краткост Спедитор, от друга страна, за следното.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. С настоящия договор Доверителят възлага, а Спедиторът приема срещу определено възнаграждение да сключи от свое име, но за сметка на Доверителя договор за превоз.


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 2. Стоката, която ще се превозва е ....................................................................................... (описва се стоката по вид и количество) и ще се превозва при следните условия:
............................................................................................................
............................................................................................................
Чл. 3. (1) Стоката ще се предаде на Спедитора в срок до ................................................. от сключване на договора за превоз и в отправен пункт .........................., откъдето ще се превози.

(2) При натоварването Доверителят предава всички документи, необходими за превозване на стоката.

Чл. 4. (1) Собствеността на стоката преминава върху Спедитора в момента на предаването на стоката от Доверителя.

(2) Всички рискове по съхраняването на стоката след пристигането й се поемат от Спедитора.

Чл. 5. Спедиторът застрахова стоката, поверена му за експедиция, ако това му е било изрично наредено от Доверителя.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СПЕДИТОРА
Чл. 6. Спедиторът има право да получи уговореното възнаграждение.
Чл. 7. (1) Спедиторът може сам да извърши превозването. В такъв случай той има правата и задълженията на превозвач.

(2) Спедиторът може да натовари следващ спедитор и без да е овластен за това от Доверителя.

Чл. 8. Спедиторът има право на задържане на стоката и вземанията, които е придобил за сметка на Доверителя или които същият му е предал до заплащане на вземанията, които той има срещу него.

Чл. 9. (1) Ако Спедиторът сключи договора за превоз при по-изгодни условия от тези, договорени с Доверителя цялата изгода принадлежи на Доверителя.

(2) В този случай Спедиторът има право на особено възнаграждение, уговорено допълнително.

Чл. 10. Спедиторът е длъжен да изпълнява нарежданията на Доверителя относно пътя, посоката и начина на превоз, както и относно подбора на превозвачите и на последващите спедитори.

(2) Ако Спедиторът се отклони от нарежданията на Доверителя, той отговаря за всички нанесени вреди и пропуснати ползи, освен ако докаже, че такива или по-големи вреди или пропуснати ползи биха настъпили за Доверителя в случай, че би действал точно според нарежданията.

Чл. 11. Спедиторът се задължава да приеме натоварената от Доверителя стока с необходимите за превоза документи в срок до ......................... часа от пристигането й в отправния пункт, посочен в чл. 3.

Чл. 12. Спедиторът се задължава да обезпечи всички документи за защита интересите на Доверителя.

Чл. 13. Спедиторът е длъжен да уведоми Доверителя относно неизпълнение на договора за превоз от страна на превозвача.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ
Чл. 14. Ако Спедиторът се отклони от нарежданията на Доверителя и това не е необходимо за запазване интересите на последния, същият не е длъжен да признае договора за сключен и може да иска обезщетение.
Чл. 15. Доверителят се задължава да изплати на Спедитора уговореното възнаграждение в размер на .......................... лв. в срок до ............................ дни от изпълнението на договора за превоз.

Чл. 16. Доверителят е длъжен да предаде стоката на Спедитора с всички необходими за договора за превоз документи, като го извести предварително в ............................. дневен срок преди натоварването й.

НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Чл. 17. При забава спрямо сроковете, уговорени в настоящия договор неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на ................... процента от стойността на стоката, предмет на настоящия договор за всеки просрочен ден.
Чл. 18. Изправната страна има право на обезщетение, ако претърпените вреди надхвърлят размера на неустойката.

ДРУГИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА
Чл. 19. Всички промени и допълнения към настоящия договор ще се извършват само с писменото съгласие на страните по него.
Чл. 20. Страните по настоящия договор ще решават възникналите спорове в дух на сътрудничество, а когато това се окаже невъзможно – пред Арбитражния съд на БТПП.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ДОВЕРИТЕЛ: .......................

СПЕДИТОР: .....................

Подобни статии:
 

Реклама