КОМИСИОНЕН ДОГОВОР

Днес ..............20....г. в гр. .................... на основание чл.293-303 от ЗЗД се сключи настоящият комисионен договор между

фирма .......................................................................................................,
представлявана от ....................................................................................
с търговски адрес ....................................................................................,
наричана по-долу за краткост ДОВЕРИТЕЛ, от една страна

и

фирма ........................................................................................................,
представлявана от .....................................................................................
с търговски адрес .....................................................................................,
наричана по-долу КОМИСИОНЕР, от друга страна.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. С настоящия договор ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага, а КОМИСИОНЕРЪТ приема срещу комисионно възнаграждение да извърши от свое име и за сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ сделки, посочени в двустранно подписани Спецификации, които са неразделна част от договора.


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 2. По всяка сключена от КОМИСИОНЕРА сделка в изпълнение на този договор всички права и задължения възникват за КОМИСИОНЕРА.
Чл. 3. (1) Комисионното възнаграждение е договорно и се определя конкретно във всяка Спецификация към този договор.

(2) Когато КОМИСИОНЕРЪТ купува стока, възнаграждението се заплаща в определен срок от сключването на отчетната сделка.

(3) Когато КОМИСИОНЕРЪТ продава стока, той удържа възнаграждението си от получената сума.

(4) Комисионното възнаграждение не може да се уговори като разлика между цената, установена от Доверителя и по-изгодната цена, по която КОМИСИОНЕРЪТ би сключил изпълнителната сделка.

Чл. 4. КОМИСИОНЕРЪТ сключва сделките, предмет на настоящия договор лично.

Чл. 5. Плащанията се извършват с платежни нареждания/искания, придружени с фактури, посочващи данни за вид на стоката, количество, качество, единична и обща цена, комисионна и адреси на страните.

Чл. 6. Качеството на стоките (БДС, гаранционен паспорт, сертификати за качество) се съгласува между страните по договора и се посочва в Спецификациите към договора.

Чл. 7. В Спецификациите се посочват опаковката, маркировката и етикетировката на стоките, предмет на настоящия договор.

Чл. 8. (1) КОМИСИОНЕРЪТ преговаря и сключва сделките, предмет на настоящия договор при посочени от Доверителя минимални и максимални цени, определени в Спецификациите към договора.

(2) Когато сделките се сключват в неконвертируема или частично конвертируема валута минималните цени се преизчисляват по централния банков курс на съответната валута спрямо щатския долар. Законът забранява те да бъдат по-ниски от минималните цени на съответните стоки в левове в България.

Чл. 9. Транспортът се организира от Комисионера за сметка на Доверителя, включително оформянето на транспортните документи.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМИСИОНЕРА
Чл. 10. КОМИСИОНЕРЪТ има право да получи комисионна за извършената от него работа в размер, уговорен в съответната Спецификация към договора.
Чл. 11. КОМИСИОНЕРЪТ се задължава да изпълни възложеното му от Доверителя с грижата на добър стопанин и да пази имуществото, което получи във връзка с изпълнението на настоящия договор.

Чл. 12. (1) КОМИСИОНЕРЪТ може да възложи сделките, предмет на настоящия договор на трето лице, ако е овластен от ДОВЕРИТЕЛЯ за това или ако това е необходимо за запазване на неговите интереси и ако от несключването на сделките ДОВЕРИТЕЛЯТ би претърпял вреди.

(2) КОМИСИОНЕРЪТ е длъжен да уведоми незабавно ДОВЕРИТЕЛЯ за заместването.

(3) Ако КОМИСИОНЕРЪТ е упълномощил трето лице за сделките, предмет на настоящия договор, без да е бил овластен за това от ДОВЕРИТЕЛЯ и без това да се е налагало за запазване на интересите на последния, КОМИСИОНЕРЪТ отговаря за действията на това лице като за свои.

(4) Ако КОМИСИОНЕРЪТ бъде овластен да упълномощи трето лице той отговаря за вредите, настъпили за ДОВЕРИТЕЛЯ като за свои поради лош избор на третото лице.

Чл. 13. (1) По договора, сключен с трето лице в изпълнение на предмета на настоящия договор правата и задълженията възникват за Комисионера.

(2) ДОВЕРИТЕЛЯТ може да упражни правата си срещу третото лице и да бъде заставен да изпълни задълженията си към него само след прехвърлянето им от КОМИСИОНЕРА.

Чл. 14.Ако третото лице по сключена от КОМИСИОНЕРА сделка не изпълни задълженията си по тази сделка, както и ако бъдат нанесени щети на имуществото, придобито или държано от КОМИСИОНЕРА за сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ,

КОМИСИОНЕРЪТ е длъжен да уведоми незабавно ДОВЕРИТЕЛЯ и да обезпечи необходимите доказателства.

Чл. 15. КОМИСИОНЕРЪТ има право да сключи сделките, предмет на настоящия договор на кредит, само с изричното съгласие на ДОВЕРИТЕЛЯ.

Чл. 16. (1) КОМИСИОНЕРЪТ, който сключва сделките на кредит отговаря пред ДОВЕРИТЕЛЯ за изпълнението на задълженията на третото лице по изпълнителната сделка, ако е знаел или е трябвало да знае, че третото лице е неплатежоспособно.

(2) Ако КОМИСИОНЕРЪТ е гарантирал изпълнението на задълженията от третото лице, той отговаря солидарно с него и има право на особено възнаграждение, уговаряно с ДОВЕРИТЕЛЯ във всеки конкретен случай. Възнаграждението се дължи заедно с основното възнаграждение по комисионния договор.

Чл. 17. Ако КОМИСИОНЕРЪТ сключи сделките, предмет на настоящия договор при условия по-благоприятни от тези, които е установил ДОВЕРИТЕЛЯ, цялата изгода принадлежи на последния. В този случай ДОВЕРИТЕЛЯТ дължи на КОМИСИОНЕРА допълнително възнаграждение, уговорено в Спецификацията, наред с основното възнаграждение по комисионния договор.

Чл. 18. (1) Ако КОМИСИОНЕРЪТ продаде по цена, по-ниска или купи по цена, по-висока от установената от ДОВЕРИТЕЛЯ, той трябва незабавно да го уведоми. Ако ДОВЕРИТЕЛЯТ не се откаже от сделката незабавно, счита се, че я е одобрил.

(2) Ако КОМИСИОНЕРЪТ съобщи писмено на ДОВЕРИТЕЛЯ, че поема разликата в цената, последният няма право да се откаже от сделката.

Чл. 19. КОМИСИОНЕРЪТ има право да продаде стоката и на цена, по-ниска от тази, която ДОВЕРИТЕЛЯТ е установил и ако в стоката настъпи промяна, която би я обезценила, и няма време да се чака нареждането на ДОВЕРИТЕЛЯ за намаляване на цената й, стига с това да предпази ДОВЕРИТЕЛЯ от по-големи вреди.

Чл. 20. При получаване на стоката от друго място, КОМИСИОНЕРЪТ е длъжен да я прегледа незабавно след приемането й и ако установи липси или недостатъци незабавно да уведоми ДОВЕРИТЕЛЯ и да обезпечи необходимите доказателства.

Чл. 21. (1) КОМИСИОНЕРЪТ се задължава чрез отчетна сделка с ДОВЕРИТЕЛЯ да му прехвърли резултатите от изпълнителната сделка не по-късно от ............................................ след приключването на плащанията по изпълнителната сделка.

(2) Правата, придобити от КОМИСИОНЕРА или предоставени му от ДОВЕРИТЕЛЯ се считат спрямо кредиторите на КОМИСИОНЕРА за права на ДОВЕРИТЕЛЯ и без да са му били още прехвърлени или върнати.

Чл. 22. КОМИСИОНЕРЪТ има право на задържане върху стоките и вземанията, които е придобил за сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ или които последният му е предал до заплащане на вземанията, които КОМИСИОНЕРЪТ има срещу ДОВЕРИТЕЛЯ.

Чл. 23. (1) Ако настоящият договор бъде прекратен от ДОВЕРИТЕЛЯ поради оттегляне на поръчката, КОМИСИОНЕРЪТ има право на заплащане на направените разходи и на възнаграждение, съответно на извършената от него работа.

(2) КОМИСИОНЕРЪТ има право на съответно възнаграждение и заплащане на разходите в случаите, когато изпълнението на договора стане невъзможно от негова страна, но не по негова вина.

Чл. 24. Ако КОМИСИОНЕРЪТ се откаже от изпълнението на настоящия договор без да има достатъчно основания за това и не съобщи решението си своевременно на ДОВЕРИТЕЛЯ, той дължи обезщетение на последния за претърпените от отказа вреди.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ
Чл. 25. ДОВЕРИТЕЛЯТ се задължава да заплати на КОМИСИОНЕРА възнаграждението, уговорено по настоящият договор за всяка отделна сделка в срок до ..................... от сключването на отчетната сделка.
Чл. 26. (1) ДОВЕРИТЕЛЯТ се задължава да заплати на КОМИСИОНЕРА всички разходи, направени от последния за сключването на съответните сделки, както и за запазване на стоките, предмет на сделките.

(2) ДОВЕРИТЕЛЯТ дължи особено/допълнително възнаграждение на КОМИСИОНЕРА, което се уговаря във всеки конкретен случай, по смисъла на чл.16 ал.2 и чл.17.

Чл. 27. (1) ДОВЕРИТЕЛЯТ се задължава да уведоми КОМИСИОНЕРА за прекратяването на поръчката.

(2) В случай, че КОМИСИОНЕРЪТ не е знаел или не е можел да знае за прекратяване на поръчката, действията, които той е извършил в изпълнение на поръчката, задължават ДОВЕРИТЕЛЯ.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 28. Настоящият договор може да бъде прекратен поради:
– оттегляне на поръчката от страна на ДОВЕРИТЕЛЯ;
– отказване на поръчката от страна на КОМИСИОНЕРА;

– смъртта или поставяне под забрана на една от страните по договора;

– прекратяване дейността на една от страните;

– по взаимно съгласие.

ДРУГИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА
Чл. 29. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото гражданско законодателство.
Чл. 30. Страните по настоящия договор ще решават възникналите при изпълнението му спорове в дух на добра воля и сътрудничество, а когато това се окаже невъзможно – по реда на Гражданско-процесуалния кодекс или чрез Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ДОВЕРИТЕЛ: .....................

КОМИСИОНЕР: ...................

Подобни статии:
 

Реклама