КОМИСИОНЕН ДОГОВОР

№ .............. / ..............20.... г.

Днес, ..........20..... г. в гр................. на основание чл.293-303 от ЗЗД между страните

фирма .............................................................................................................................,
представлявана от ........................................................................................................,
с търговски адрес .........................................................................................................,
банкова сметка ............................................................., наричана по-долу Доверител

и

фирма .............................................................................................................................,
представлявана от ........................................................................................................,
с търговски адрес .........................................................................................................,
банкова сметка ............................................................., наричана по-долу Комисионер,

се сключи настоящият договор.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. С настоящия договор Доверителят поръчва на Комисионера, а последният приема срещу комисионно възнаграждение, от свое име, но за сметка на Доверителя, да извърши сделки (сключване и изпълнение на договори), посочени конкретно в Спецификации – двустранно подписани от страните, които са неразделна част от настоящия договор.


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
2. По всяка сключена от Комисионера сделка в изпълнение на този договор всички права и задължения възникват за Комисионера.
3. (1) Комисионното възнаграждение е договорно и се конкретизира със всяка Спецификация към този договор.

(2) Когато Комисионерът купува стока, възнаграждението се заплаща в определен срок от сключването на отчетната сделка.

(3) Когато Комисионерът продава стока, той удържа възнаграждението си от получената сума.

(4) Комисионното възнаграждение не може да се уговори като разлика между цената, установена от Доверителя и по-изгодната цена, по която Комисионерът би сключил изпълнителната сделка.

4. Комисионерът сключва сделките, предмет на настоящия договор лично (чрез свой представител) чрез друг комисионер.

5. (1) Плащанията се извършват с платежни нареждания/искания, придружени с фактури, посочващи данни за вид на стоката, количество, качество, единична и обща цена, комисионна и адреси на страните.

(2) Плащането в отделни случаи е предварително, което се конкретизира в съответната Спецификация.

6. Качеството на стоките (БДС, гаранционен паспорт, сертификати за качество) се съгласува между страните по договора и се посочва в Спецификациите към договора.

7. В Спецификациите са посочват опаковката, маркировката и етикетировката на стоките по предмета на настоящия договор.

8. (1) Комисионерът преговаря и сключва сделките, предмет на настоящия договор при посочени от Доверителя минимални и максимални цени, определени в Спецификациите към договора.

(2) Когато сделките се сключват в неконвертируема или частично конвертируема валута минималните цени се преизчисляват по централния банков курс на съответната валута спрямо щатския долар. Законът забранява те да бъдат по-ниски от минималните цени на съответните стоки в левове в България.

9. Стоките, обект на сделки се предават от КОМИСИОНЕРА на ДОВЕРИТЕЛЯ франко мястото, уговорено в Спецификациите към договора след авизиране между страните в подходящ срок.

10. Транспортът се организира от Комисионера за сметка на Доверителя, включително оформянето на транспортните документи.

11. При получаване на стоката от друго място, Комисионерът е длъжен да я прегледа незабавно след приемането й и ако установи липси или недостатъци незабавно да уведоми Доверителя и да обезпечи необходимите доказателства.

12. Действията по рекламирането се съгласуват между страните с писмени уведомления.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
13. Настоящият договор може да бъде прекратен поради:
– оттегляне на поръчката от страна на Доверителя;

– отказване на поръчката от страна на Комисионера;

– смъртта или поставяне под забрана на една от страните по договора;

– прекратяване дейността на една от страните;

– по взаимно съгласие.

ДРУГИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА
14. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат условията на ЗЗД , както и действащото гражданско законодателство.
15. Страните по настоящия договор ще решават възникналите при изпълнението му спорове в дух на добра воля и сътрудничество, а когато това се окаже невъзможно – по реда на Гражданско-процесуалния кодекс или чрез Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ДОВЕРИТЕЛ: .......................

КОМИСИОНЕР: .......................

Подобни статии:
 

Реклама