КОМИСИОНЕН ДОГОВОР

Днес, ........................ 20.... г., в гр........................... се сключи настоящият договор между:

..................................................................................................................................
(вписва се наименованието на фирмата на ТЪРГОВЕЦА)
представляван от ....................................................................................................
наричан по-долу за краткост ДОВЕРИТЕЛ, от една страна

и

....................................................................................................................................
(вписва се наименованието на фирмата на ТЪРГОВЕЦА)
представляван от ....................................................................................................
наричан по-долу КОМИСИОНЕР, от друга страна.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. С настоящия договор ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага, а КОМИСИОНЕРЪТ се задължава да извърши от свое име и за сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ следната сделка (сделки):
1. ................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................

3. ................................................................................................................................

Чл. 2. По всяка сключена сделка от КОМИСИОНЕРА в изпълнение на този договор всички права и задължения възникват за КОМИСИОНЕРА.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМИСИОНЕРА
Чл. 3. КОМИСИОНЕРЪТ има право да получи комисионна за извършената от него работа в размер на ................................................................. ................................................................. (В случай, когато комисионерът трябва да купи нещо, възнаграждението се заплаща в определен срок от сключването на отчетната сделка. В случай, когато комисионерът трябва да продаде нещо, той обикновено удържа възнаграждението си от получената сума).
Чл. 4. КОМИСИОНЕРЪТ се задължава да сключи сделките, предмет на настоящия договор, лично.

Чл. 5. (1) КОМИСИОНЕРЪТ няма право да упълномощава трето лице за сключването на сделките, предмет на настоящия договор, освен ако е налице изрично писмено съгласие на ДОВЕРИТЕЛЯ за това.

(2) КОМИСИОНЕРЪТ има право да упълномощава трето лице за сделките, предмет на настоящия договор, без да е налице писмено съгласие на ДОВЕРИТЕЛЯ само в случаите, когато това е нужно за запазване на интересите на ДОВЕРИТЕЛЯ или ако от несключването на сделк ите ДОВЕРИТЕЛЯТ би претърпял вреда.

(3) В случаите на ал. 2 от този член КОМИСИОНЕРЪТ е длъжен да уведоминезабавно ДОВЕРИТЕЛЯ.

Чл. 6. (1) Ако в случаите, когато КОМИСИОНЕРЪТ е упълномощил трето лице по смисъла на предходния член, без да е бил овластен за това от ДОВЕРИТЕЛЯ и без това да се е налагало за запазване интересите на последния, КОМИСИОНЕРЪТ отговаря за действията на това лице като за свои.

(2) Ако КОМИСИОНЕРЪТ бъде овластен да упълномощи трето лице по смисъла на предходния член, той ще отговаря за вредите, настъпили за ДОВЕРИТЕЛЯ от действията на третото лице, като за свои, поради неправилен избор.

Чл. 7. КОМИСИОНЕРЪТ се задължава (ако ДОВЕРИТЕЛЯТ иска така), да прехвърли на негово име всички възникнали за КОМИСИОНЕРА права и задължения от сключените от него сделки, ако ДОВЕРИТЕЛЯТ ще упражни правата си срещу съконтрахентите на КОМИСИОНЕРА по посочените сделки.

Чл. 8. КОМИСИОНЕРЪТ се задължава да уведоми незабавно ДОВЕРИТЕЛЯ:

(1) Ако съконтрагент по сключена от КОМИСИОНЕРА сделка не изпълни задълженията си по тази сделка;

(2) Ако бъде нанесена вреда на имуществото, придобито или държано от КОМИСИОНЕРА за сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ.

Чл. 9. (1) КОМИСИОНЕРЪТ има право да сключи сделките, посочени в чл. 1 на настоящия договор на кредит, само ако е налице изричното съгласие на ДОВЕРИТЕЛЯ.

(2) Ако КОМИСИОНЕРЪТ е знаел или е трябвало да знае, че лицето, с което сключва дадена сделка на кредит е неплатежоспособно, той отговаря пред ДОВЕРИТЕЛЯ солидарно с това лице.

Чл. 10. (1) В случаите, когато съконтрахентът на КОМИСИОНЕРА не изпълни задължение по сключен от КОМИСИОНЕРА договор, но КОМИСИОНЕРЪТ гарантира изпълнението на задълженията на третото лице, той отговаря солидарно с него.

(2) В тези случаи КОМИСИОНЕРЪТ има право на особено възнаграждение, уговаряно между него и ДОВЕРИТЕЛЯ във всеки конкретен случай, с допълнително споразумение. Възнаграждението се дължи заедно с основното възнаграждение по комисионния договор.

Чл. 11. (1) Ако настоящият договор бъде развaлен от ДОВЕРИТЕЛЯ поради оттегляне на поръчката, КОМИСИОНЕРЪТ има право да иска заплащане на направените разноски и възнаграждение, съответно на извършеното от него.

(2) КОМИСИОНЕРЪТ има право на съответно възнаграждение и заплащане на разноските в случаите, когато изпълнението на договора от негова страна стане невъзможно, но не по негова вина.

Чл. 12. В случаите, когато КОМИСИОНЕРЪТ се откаже от изпълнението на настоящия договор, без да има достатъчно основания за това и не съобщи решението си до ............. дни на ДОВЕРИТЕЛЯ, той дължи неустойка в размер на ........................... ............, както и обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи.

Чл. 13. КОМИСИОНЕРЪТ може да води преговори и да сключва сделките, предмет на настоящия договор, при следните минимални и максимални цени в лева за 1 брой изделие: ...........................

Чл. 14. (1) В случаите когато КОМИСИОНЕРЪТ слезе под минималните цени или продаде на цени по-високи от определените от ДОВЕРИТЕЛЯ като максимални, той носи задължение незабавно да уведоми ДОВЕРИТЕЛЯ. Счита се, че КОМИСИОНЕРЪТ е получил одобрение за сключване на сделката, ако ДОВЕРИТЕЛЯТ не се откаже изрично в момента на получаване на съобщението.

(2) В случаите, когато КОМИСИОНЕРЪТ заяви на ДОВЕРИТЕЛЯ писмено, че поема разликата в цената, по-ниска от минималната, последният не може да се откаже от сделката.

Чл. 15. КОМИСИОНЕРЪТ има право да се отклони от посочените минимални цени и в случаите, когато стоката подлежи на развала или други промени, които биха намалили цената й, и липсват възможности за установяване съгласието на ДОВЕРИТЕЛЯ за намаляване на цената й, при условие, че незабавната й продажба би предпазила ДОВЕРИТЕЛЯ от по-големи вреди.

Чл. 16. При неизпълнение от страна на ДОВЕРИТЕЛЯ на плащания, дължими от него на КОМИСИОНЕРА, последният има право на задържане върху стоките (вземанията), които КОМИСИОНЕРЪТ е придобил за сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ или са му предплатени от него.

Чл. 17. КОМИСИОНЕРЪТ се задължава чрез отчетна сделка с ДОВЕРИТЕЛЯ да му прехвърли резултатите от изпълнителната сделка не по-късно от ........................ след получаването на плащането по изпълнителната сделка.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ
Чл. 18. ДОВЕРИТЕЛЯТ се задължава да заплати на КОМИСИОНЕРА възнаграждението, уговорено по настоящия договор за всяка отделна сделка в срок до .................. от сключването на отчетната сделка по смисъла на предходния член. (В случай, че КОМИСИОНЕРЪТ продава стока, е подходящо да се договори, че КОМИСИОНЕРЪТ ще удържи своето възнаграждение от продажната цена, като се има предвид, че законът забранява възнаграждението да се уговаря като разлика между установената от ДОВЕРИТЕЛЯ цена и по-изгодната цена, по която КОМИСИОНЕРЪТ би сключил изпълнителната сделка).
Чл. 19. ДОВЕРИТЕЛЯТ се задължава да заплати на КОМИСИОНЕРА всички разходи, направени от последния за сключването на съответните сделки, както и за съхраняването на стоките, предмет на сделките (ако е уговорено така).

Чл. 20. В случаите, когато КОМИСИОНЕРЪТ сключи за сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ сделка при по-изгодни условия от определените от ДОВЕРИТЕЛЯ, цялата изгода принадлежи на ДОВЕРИТЕЛЯ.

(варианти:
– ДОВЕРИТЕЛЯТ може да определи допълнително възнаграждение на КОМИСИОНЕРА, като процент от тази сума;

– ДОВЕРИТЕЛЯТ може да увеличи досега уговореното възнаграждение за всяка следваща сделка по договора и др.)

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 21. Настоящият договор може да бъде прекратен поради:
– оттегляне на поръчката от страна на ДОВЕРИТЕЛЯ;
– отказ от страна на КОМИСИОНЕРА да изпълни договореното;

– със смъртта или поставяне под запрещение на някоя от страните

по договора;

– с прекратяване дейността на една от страните.

Чл. 22. Ако ДОВЕРИТЕЛЯТ оттегли поръчката си за сключване на сделките, предмет на настоящия договор, без да уведоми за това КОМИСИОНЕРА, той носи задължение по всички сделки, които КОМИСИОНЕРЪТ е сключил за негова сметка, като му дължи и уговореното възнаграждение.


V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 23. Страните по настоящия договор ще решават възникналите относно изпълнението му спорове по споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по реда на Гражданско-процесуалния кодекс (или чрез Арбитражния съд при Българската търговско промишлена палата).


ДОВЕРИТЕЛ: ............................

КОМИСИОНЕР: ............................

ЗАБЕЛЕЖКИ
към чл.19
Би могло да се уговори определена сума,близка до предвидените разходи, като при надвишаването и те да се поемат от КОМИСИОНЕРА.

Подобни статии:
 

Реклама