ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА РАБОТА ПРИ СЪЩИЯ РАБОТОДАТЕЛ
(за вътрешно съвместителство)

Днес, ............................... 20..... г., между .................................................................. представлявана от наричана РАБОТОДАТЕЛ, от една страна, и .................................................................. ................. л.п..с...,
№ ..................., ЕГН ..............., наричан(а) РАБОТНИК, от друга страна, на основание чл. 110 КТ се сключи настоящият трудов договор за следното:
Чл. 1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ приема да извършва длъжността
.........................................................................................................................
.......................................................................................................................... (1)

Чл. 2. За място на извършване на работата по т. 1 се определя ......................................... (2)

Чл. 3. Срокът на действие на договора е ........................................................ (месеци, години). (3)

Чл. 4. (1) Работата да се извършва при 4 часа работно време на ден.

(2) Работата да се извършва извън договореното за работника работно време по основния трудов
договор. (5)

Чл. 5. РАБОТОДАТЕЛЯТ е длъжен: да осигури безопасни и здравословни условия на труд; при точно и качествено изпълнение на задълженията на РАБОТНИКА да му заплати уговореното в трудовия договор възнаграждение.

Чл. 6. РАБОТНИКЪТ е длъжен:
.........................................................................................................................
.......................................................................................................................... (6)

Чл. 7. Трудовото възнаграждение на РАБОТНИКА се определя в размер на .............. за месец.

Чл. 8. РАБОТНИКЪТ ще ползува платен годишен отпуск в размер на .............. работни дни. (7)

Чл. 9. Срокът за предизвестие при прекратяване на трудовото правоотношение се определя на петнадесет дни.

РАБОТОДАТЕЛ: ...........................

РАБОТНИК: ...........................

ЗАБЕЛЕЖКИ:
(1) При трудовия договор за допълнителен труд при същия Работодател е характерно, че Работникът не може да извършва работа, която е в кръга на неговите задължения по основното трудово правоотношение. За изпълнение на длъжността e Необходимо е работникът да има нужната професионална квалификация .
(2) Местоработата в известна сътепен е предопределена от основния трудов договор на Работника,но може в допълнителния трудов договор за полагане на допълнителен труд при същия Работодател да се уговори и различно място на работа.

(3) Възможно е договорът да бъде и за неопределено време. Срокът на Допълнителния трудов договор не е обвързан от срока по основния договор. В случай, че основният трудов договор на Работника бъде прекратен, това не води до автоматичното прекратяване на д опълнителния трудов договор при същия Работодател. В този случай допълнителният трудов договор ще се трансформира в основен трудов договор.

(4) Работното време при договора за допълнителен труд при същия работодател трябва да бъде извън установеното за Работника време по основния трудов договор. Работното време по основния трудов договор и по допълнителния трудов договор не трябва да бъде повече от 12 часа – толкова е минималната непрекъсната междудневна почивка, определена от КТ. В случай, че страните договорят по-висока продължителност на работното време по допълнителното трудово правоотношение, то договорът ще бъде частично недействителен в частта му относно продължителността на работното време, която е над 12 часа.

(5) Възможно е страните да се договорят, че по основното трудово правоотношение работникът ще е на т. нар. "разпокъсано" работно време, при което е възможно да се реализира уговореното работно време по допълнителния трудов договор.

(6) Изброяват се задълженията на работника, които Работодателят счита, че трябва да се извършват от Работника при изпълнение на трудовата му функция, като трябва да се отбележи, че задълженията на Работника по трудовия договор за вътрешно съвместителство не могат да "дублират" задължения на Работника по основния му трудов договор.

(7) При договора за вътрешно съвместителство размерът на платения годишен отпуск и времето за неговото ползуване е в пряка зависимост от отпуска на Работника по основния трудов договор, т.е. размерът на платения годишен отпуск не може да бъде различен от размера на платения годишен отпуск по основния трудов договор. При прекратяването на договора за допълнителен труд има някои особености в сравнение с работата по основен трудов договор. В него е предвидена възможността всяка от страните да може да прекрати договора с едностранно предизвестие, като не е необходимо Работодателят да се позовава на някакво основание, за да упражни правото си да прекрати едностранно договора за допълнителен труд.

Подобни статии:
 

Реклама