ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА РАБОТА ПРИ ДРУГ РАБОТОДАТЕЛ

Днес, .................................. 20..... г., между .................................................................. представлявана от наричана РАБОТОДАТЕЛ, от една страна, и ........................................................................................ л.п..с..., № ..................., ЕГН ....................., наричан(а) РАБОТНИК, от друга страна, на основание чл. 111 от КТ се сключи настоящият трудов договор за следното:

Чл. 1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ приема да извършва длъжността ............................................................................................................................
............................................................................................................................ (1)

Чл. 2. За място на извършване на работата по т. 1 се определя .........................................................

Чл. 3. Срокът на действие на договора е .............................................................. (месеци, години, до завръщане на отсъствуващ Работник). (2)

Чл. 4. Работата да се извършва при 4 часа работно време на ден.
............................................................................................................................
............................................................................................................................ (3)

Чл. 5. РАБОТОДАТЕЛЯТ е длъжен: да осигури безопасни и здравословни условия на труд; при точно и качествено изпълнение на задълженията на РАБОТНИКА да му заплати уговореното в трудовия договор възнаграждение.

Чл. 6. РАБОТНИКЪТ е длъжен
............................................................................................................................
............................................................................................................................ (4)

Чл. 7. Трудовото възнаграждение на РАБОТНИКА се определя в размер на ............................ за месец. (5)

Чл. 8. РАБОТНИКЪТ ще ползува платен годишен отпуск в размер на .............. работни дни. (6)

Чл. 9. Срокът за предизвестие при прекратяване на трудовото правоотношение се определя на петнадесет дни. (7)

РАБОТОДАТЕЛ: .........................

РАБОТНИК: .........................

Предварителното съгласие на РАБОТОДАТЕЛЯ по основния трудов договор за сключването на този трудов договор е дадено от ............................................................................................................., представлявано от .................................................................. ..................... на ......................................... и е получено от РАБОТОДАТЕЛЯ преди сключването на настоящия договор.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
(1) При трудовия договор за външно съвместителство е характерно, че Работникът може да извършва по него всякакъв вид дейност, за която има нужната професионална квалификация.

(2) Договорът може да бъде и за неопределено време. Срокът на договора за допълнителен труд при друг Работодател не е обвързан със срока по основния договор. Ако, че основният трудов договор на Работника бъде прекратен, това не води до прекратяване и на д опълнителния трудов договор.

(3) При сключването на допълнителния трудов договор работното време е съобразено с размера на работното време по основния договор. Работното време по основния трудов договор и по допълнителния трудов договор не трябва да бъде повече от 12 часа – колкото е минималната непрекъсната междудневна почивка. Ако, страните договорят по-висока продължителност на работното време по допълнителното трудово правоотношение, то договорът ще бъде недействителен в частта му относно продължителността на работното време, коя то е над 12 часа.

(4) Посочват се задълженията на работника, които работодателят счита, че трябва да се извършват от работника при изпълнение на трудовата му дейност.

(5) Страните не са ограничени при определяне на трудовото възнаграждение на Работника от размера на възнаграждението по основния трудов договор.

(6) При договора за допълнителен труд при друг Работодател има особеност относно платения годишен отпуск. Размерът и времето за неговото ползуване е в пряка зависимост от отпуска на Работника по основния трудов договор. В този смисъл размерът на платения годишен отпуск по договора за външно съвместителство не може да бъде различен от размера на платения годишен отпуск по основния трудов договор. Работодателят по договора за външно съвместителство не може да откаже ползуването на платения годишен отпуск на Работника в случай, че Работникът е получил разрешение да ползува платения си годишен отпуск по основния трудов договор. Но не може Работникът да се позовава на обстоятелството, че Работодателят подоговора за външно съвместителство му е разрешил да ползува платения си годишен отпуск и на това основание да задължи Работодателя по основния трудов договор да му разреши да ползува платения си годишен отпуск по основното трудово правоотношение.

(7) При прекратяването на договора за допълнителен труд има особености в сравнение с работата по основен трудов договор. Предвидена е възможността всяка от страните да може да прекратява договора с едностранно предизвестие, следователно не е необходимо Работодателят да се позовава на някакво основание, за да упражни правото си да прекрати едностранно договора за допълнителен труд.

Необходимо е в трудовия договор за допълнителен труд при друг Работодател изрично да се посочи, че е взето съгласие от Работодателя по основното трудово правоотношение. В случай, че такова съгласие не е взето, то допълнителният договор ще бъде недействите лен. В закона не е изрично посочено кой е задължен да вземе съгласието на Работодателя по основния трудов договор. Това може да направи всяка от страните по трудовия договор за външно съвместителство. Съгласието на Работодателя по основното трудово правоо тношение трябва бъде изразено в писмена форма. Относно социалното осигуряване – при полагането на труд по допълнително трудово правоотношение Работодателят е длъжен на осигури Работника само за социалните рискове професионално заболяване и трудова злополука. Размерът на осигурителната вноска е 10 % въ рху брутното трудово възнаграждение.

Подобни статии:
 

Реклама