ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

Днес, ............................. 20.... г., между
................................................................., представлявана от .................................................................. наричана РАБОТОДАТЕЛ, от една страна, и ................................................................. ................... л.п. ...,
№ ............, ЕГН ..............., наричан СЛУЖИТЕЛ (ТЪРГОВСКИ ПОМОЩНИК/, от друга страна, на основание чл. 111 от Кодекса на труда се сключи настоящият трудов договор за следното:

1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а СЛУЖИТЕЛЯТ приема да извършва длъжността ШОФЬОР (примерен вариант).

2. За място на извършване на работата по т. 1 се определя гр. .........................................................

3. Срокът на действие на договора е 1 година.

4. Работата да се извършва при 4 часа работно време на ден.

5. РАБОТОДАТЕЛЯТ е длъжен:

а) да осигури безопасни и здравословни условия на труд;

б) при точно и качествено изпълнение на задълженията на СЛУЖИТЕЛЯ да му заплати уговореното в трудовия договор възнаграждение.

6. СЛУЖИТЕЛЯТ е длъжен:

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
(посочват се всички задължения на СЛУЖИТЕЛЯ, които работодателят счита, че трябва да се извършат при изпълнение на трудовата му дейност).

7. Трудовото възнаграждение на СЛУЖИТЕЛЯ се определя в размер на .......... лв. за месец.

8. СЛУЖИТЕЛЯТ ще ползува платен годишен отпуск в размер на ............ работни дни. Времето за ползуването му се определя по допълнително договаряне между страните.

9. Трудовият договор може да бъде прекратен от РАБОТОДАТЕЛЯ или от СЛУЖИТЕЛЯ с предизвестие от 15 дни, съгласно разпоредбата на чл. 334, ал. 1 от КТ.

10. Предварителното съгласие на РАБОТОДАТЕЛЯ, с който СЛУЖИТЕЛЯ е сключил основен трудов договор е дадено на .............................................

РАБОТОДАТЕЛ:......................

СЛУЖИТЕЛ: ......................

ЗАБЕЛЕЖКИ
към т. 5б."б"
виж посочения примерен трудов договор за търговски помощник към т. 9

На тази разпоредба могат да се позоват единствено страните на допълнителен трудов договор, като същите имат право да го прекратят по този начин. Въпреки това няма пречка страните да договорят основания,посочени в другите примерни договори (например за проку рист) и да ги включат в трудовия договор.

Подобни статии:
 

Реклама