ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Днес, ................20...... г. в гр. ................... на основание чл. 32-48 от Търговския закон се сключи настоящият договор за търговско представителство между страните

фирма ............................................................................................................,
с търговски адрес .........................................................................................,
представлявана от ........................................................................................,
наричана в договора ТЪРГОВЕЦ

и

....................................................................................., ЕГН ..........................
с адрес гр. ......................, ул. ..........................., № ............, тел. .............,
наричана в договора ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ТЪРГОВЕЦЪТ възлага, а ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ приема срещу възнаграждение да сътрудничи при осъществяване на търговската дейност на ТЪРГОВЕЦА в страната и чужбина.
Чл. 2. а) ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ получава следните пълномощия: да осъществява делови контакти, да преговаря и да договаря сделки от името и със съгласието на ТЪРГОВЕЦА с фирми, търговски представителства, организации и частни лица за осъществяване и разширяване на дейността на фирмата ТЪРГОВЕЦ.

б) ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ получава тези пълномощия на територията на ............................................... ......................................................... ........

в) ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ се задължава да гарантира изпълнението на сделката, която предстои да сключи по силата на горепосочените пълномошия, като в случай, че сделката се провали по вина на третото лице – страна в сделката той дължи неустойка на ТЪРГОВЕЦА, чийто размер ще се определя във всеки отделен случай между ТЪРГОВЕЦА и ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ.

Чл. 3. Срокът на договора е ......................... години, считано от деня на вписване на представителството в търговския регистър.

Чл. 4. а) Възнаграждението на ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ е ..................... То ще бъде изплащано ...................... .............................. (месечно, годишно, като процент от реализираните от ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ приходи за фирмата).

б) ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да изплати на ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ допълнително възнаграждение за риска, поет при гарантиране на сделките.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ
Чл. 5. а) ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ има право да получава уговореното възнаграждение в размера и сроковете, уточнени в настоящия договор.
Чл. 6. а) ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ има право на допълнително възнаграждение в случаите, когато:

– ТЪРГОВЕЦЪТ е извършил сделка с предоставен от първия клиент, ако ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ няма лично участие в нея;
– ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ е събрал вземания на ТЪРГОВЕЦА от негови кредитори;

– ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ се задължи писмено да отговаря лично за изпълнението на задълженията по сключени от него сделки;

– при прекратяване на договора, ако ТЪРГОВЕЦЪТ продължава да се ползва от клиентелата, създадена от ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ и той не е виновен за прекратяване на договора;

б) Допълнителното възнаграждението се определя във всеки отделен случай.
Чл. 7. ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ има право на обезщетение за обичайните разходи по дейността си.

Чл. 8. ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ може да представлява не само фирмата на ТЪРГОВЕЦА, но и други фирми, стига те да не са конкурентни на ТЪРГОВЕЦА (може да се договори обратното).

Чл. 9. ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ се задължава да осъществява дейността си с грижата на добър търговец и в защита на интересите на ТЪРГОВЕЦА.

Чл. 10. ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ е длъжен да информира ТЪРГОВЕЦА за всяко осъществено посредничество и за всяка извършена сделка.

Чл. 11. ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ е длъжен да пази търговските тайни на ТЪРГОВЕЦА, станали му известни във връзка с изпълнението на настоящия договор.

Чл. 12. ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ е длъжен във всички документи относно делата на ТЪРГОВЕЦА да указва данните на фирмата на ТЪРГОВЕЦА: седалище и адрес на управление, банкова сметка и адрес за съобщения.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
Чл. 13. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да получава отчет и информация за търговската дейност на ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ във всеки момент.
Чл. 14. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да иска ограничаване на търговската дейност на ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ след прекратяване на настоящия договор относно клиентела, регион и срок, уговорени писмено в допълнително споразумение.

Чл. 15. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да дава необходимите данни, свързани с дейността на ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ.

Чл. 16. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да изплаща уговореното и допълнителното възнаграждение, както и направените обичайни разходи по извършване на търговската дейност на ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ.

ОГРАНИЧЕНИЯ СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 17. 1) При ограничаване на дейността на ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ по искане на ТЪРГОВЕЦА след прекратяване на договора в споразумението се определя обезщетение, дължимо от ТЪРГОВЕЦА в обичайните за срока на ограничаване на дейността размери.
2) Ограничението трябва да обхваща същия район и вид стоки или услуги, предмет на договора за търговско представителство.

3) Ограничението не може да бъде за повече от 2 години от прекратяването на договора.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 18. В случай, че ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ е превишил представителната си власт, правата и задълженията от извършената сделка остават за негова сметка, ако в срок от ............ дни от уведомяването му ТЪРГОВЕЦЪТ не потвърди извършеното от ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ.
Чл. 19. ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ поддържа и обзавежда работното си помещение (кантора, офис) с лични средства (или със средства на ТЪРГОВЕЦА, с част от средствата на ТЪРГОВЕЦА или по друг уговорен начин).

Чл. 20. ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ не може да търси възнаграждение от ТЪРГОВЕЦА за подлежащи на сключване и вече сключени договори след прекратяване на настоящия договор.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл. 21. 1) Прекратилият дейността си ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ е длъжен в 7-дневен срок от прекратяването да поиска от съда да заличи вписването.
2) Когато упражняването на представителството е прекратено поради смърт или поставяне под запрещение на ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ, то наследниците, съответно настойникът, а в случай на несъстоятелност съответният съд са длъжни да уведомят съда за заличаването.

3) Ако не е било направено искане за заличаване по предходната алинея, то се извършва служебно от съда, щом научи за основанията за заличаване. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилага действащото гражданско законодателство.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ТЪРГОВЕЦ: ....................

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ: .....................

Подобни статии:
 

Реклама