ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Днес, ............................ 20..... г. между страните

..................................................................................................................................,
наричана ДОВЕРИТЕЛ

и

..................................................................................................................................,
наричана ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. Страните се споразумяват ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ да сътрудничи на ДОВЕРИТЕЛЯ при извършване на търговската му дейност, като сключва търговски сделки от името (от свое име) и за сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ.
Чл. 2. (1) ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ получава следните правомощия:
............... (описват се подробно правомощията, които се дават на Търговския представител, както и района, в който се ограничава неговата представителна власт).

(2) (ако се сключи договор с клауза-делкредере) ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ се задължава да гарантира изпълнението на сделката, която предстои да сключи по силата на горепосочените правомощия, като ......................................................................................................
....................................... (описва се начина на изпълнението).

Чл. 3. Срокът на договора е ..........................., считано от деня на ...................... (страните могат да не уговарят срок; следва да се съобрази с начина на прекратяване на договора, съгл. чл. 47, ал. 1 и 2 на ТЗ).

Чл. 4. (1) Възнаграждението на ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ е:

вариант 1: За всяка сделка, сключена чрез/от ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ – .....% от стойността на сделката;

вариант 2: ......... лв – твърдо ежемесечно възнаграждение (тримесечно, шестмесечно, едногодишно – по избор на страните);

вариант 3: ........ лв. – твърдо възнаграждение за всеки месец (тримесечие и др) и ....% от стойността на всяка сключена сделка чрез/от ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ.

(2) То ще бъде изплащано ........................................ (описва се точно начина на изплащане и сроковете)

(3)(ако има клауза-делкредере) ДОВЕРИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ допълнително възнаграждение в размер на .................................................................

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ
Чл. 5. ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ се задължава да извършва правомощията си с грижата на добър търговец и в защита интересите на Търговеца.
Чл. 6. ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ е длъжен да информира ДОВЕРИТЕЛЯ за сключените от него сделки и извършената друга дейност, свързана с представителството на ТЪРГОВЕЦА.

Чл. 7. а) ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ има право да получава уговореното възнаграждение в размера и сроковете, уточнени в настоящия договор;

б) ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ има право на допълнително възнаграждение в случаите, когато:

– ДОВЕРИТЕЛЯТ е извършил сделка с предоставен от него клиент, ако ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ няма лично участие в нея;
– ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ е събрал вземания на ДОВЕРИТЕЛЯ от негови кредитори;

– ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ се задължи писмено да отговаря лично за изпълнението на задълженията по сключени от него сделки;

– при прекратяване на договора, ако ДОВЕРИТЕЛЯТ продължава да се ползува от клиентелата, създадена от ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ и той не е виновен за прекратяване на договора.

в) Възнаграждението по предходната алинея се определя по начин, индивидуален за всеки конкретен случай.
Чл. 8. ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ има право да получи всички обичайни разходи, свързани с осъществяване на търговските дела на ДОВЕРИТЕЛЯ (може да се договори те да са за сметка на ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ).

Чл. 9. ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ е длъжен във всички документи относно делата на ДОВЕРИТЕЛЯ да указва данните по чл. 13 от ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

Чл. 10. ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ може да представлява само ДОВЕРИТЕЛЯ за срока по настоящия договор.

Чл. 11. Всички препоръки, критики и други сигнали на клиенти и съконтрахенти, свързани с търговската дейност на ДОВЕРИТЕЛЯ и получени от ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ, следва да се предават незабавно на ДОВЕРИТЕЛЯ.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ
Чл. 12. ДОВЕРИТЕЛЯТ се задължава да дава необходимата информация, данни, документация, свързани с дейността на ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ.
Чл. 13. ДОВЕРИТЕЛЯТ е длъжен да изплаща уговореното и допълнителното възнаграждение, както и направените обичайни разходи по извършване на търговската дейност на ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ. (Тук би било подходящо да се уточни начина на установяването им – напр. в кои случаи с какви документи и др.)

Чл. 14. ДОВЕРИТЕЛЯТ има право да получи отчет и информация за търговската дейност на ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ във всеки момент.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 15. Ако ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ е превишил представителната си власт, то правата и задълженията от извършената сделка остават за негова сметка, ако в срок от ..... дни от уведомяването му, ДОВЕРИТЕЛЯТ не потвърди извършената от ТЪРГОВСКИЯ ПРЕД СТАВИТЕЛ сделка.
Чл. 16. ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ поддържа и обзавежда работното си помещение (кантора, офис)

(варианти:
– с лични средства;

– със средства на ДОВЕРИТЕЛЯ;

– ....% за ДОВЕРИТЕЛЯ, ....% за ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ;

– до ..... лв. за ДОВЕРИТЕЛЯ, над тази сума – за ТЪРГ. ПРЕДСТАВИТЕЛ и др.)

Чл. 17. ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ е длъжен да пази търговската тайна на ДОВЕРИТЕЛЯ, както и друга информация, станала му известна във връзка с изпълнение на представителните функции за срока по договора и ........ след прекратяването му.
Чл. 18. Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на срока, в случаи на ................................ (изброяват се), с писмено предизвестие на една от страните, направено най-малко ........ месеца предварително (вж. условията на чл. 47, а л. 1 и 2 от ТЗ).

Чл. 19. Да се уговорят подходящи неустойки и да се уредят имуществените отношения при прекратяване на договора за горепосочените случаи (вж. условията на чл. 40 и 47, ал. 2 от ТЗ).

Чл. 20. При възникнали спорове по отношение изпълнението на настоящия договор, страните се задължават да отнесат спора за решаване от Арбитражния съд при БТПП (ако страните желаят да включат в договора арбитражна клауза.

ДОВЕРИТЕЛ: ................................

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ: ................................

ЗАБЕЛЕЖКИ
към чл.2 подт.1
Желателно е ДОВЕРИТЕЛЯТ изрично да уточни дава ли право на ексклузивитет (изключително търговско представителство) за определения район на ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ или не.

към чл.4 подт.1

Може да има различни комбинации на гореподписаните варианти. Те трябва най-подробно и изрично да са описани в договора– например процентът може да бъде получаван след ...... месеца от подписване на договора, или след определен брой сключени сделки, или да бъде уговорен само за сделки над определена стойност и пр.

към чл.8

За да се избегне спекулация с размера на обичайните разходи, е удачно в договора да се уточни максимална сума, калкулирана с оглед предвидимите разходи, като след превишаването и те да се поемат от другата страна.

Към чл.10

Ако представляващите фирми не са конкурентни на ДОВЕРИТЕЛЯ е възможно да се уговори и обратното.

Забележка: Настоящият договор се отнася за отношенията между Търговски представител и Доверител-Търговец, в случаите когато се възлага представителство на друг Търговец по смисъла на Търговския закон. Може да бъде учредено търговско представителство чрез Българска Търговско-Промишлена Палата, по силата на чл. 4 от Закона за стопанска дейност на чуждестранните лица и за закрила на чуждестранните инвестиции, като двете форми са различни една от друга и трябва да бъдат разграничавани.

Подобни статии:
 

Реклама