ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК

Днес, ...............20........ г. в гр......................... на основание чл. 26-29 от ТЗ се подписа настоящият договор за търговски пълномощник между

фирма ...................................................................................................
с търговски адрес ...............................................................................,
представлявана от .............................................................................,
наречена Търговец, от една страна

и

..............................................................................................................
ЕГН ................... с адрес .....................................................................
.............................................................................................................,
наречена в договора Търговски пълномощник, от друга страна.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. С настоящия договор Търговецът упълномощава Търговския пълномощник да извършва всички действия, свързани с обикновената търговска дейност на Търговеца, а Търговският пълномощник приема упълномощаването срещу възнаграждение. (Упълномощаването е изрично за отчуждаване или обременяване с тежести на недвижими имоти, за поемане на менителнични задължения, за вземане на заем и за водене на съдебни процеси.)


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 2. Настоящият договор се сключва за срок от ............. години.
Чл. 3. Търговският пълномощник се подписва като прибавя към фирмата своето име и добавка, че е пълномощник.

Чл. 4. Търговският пълномощник не може без изричното съгласие на Търговеца да сключва търговски сделки за своя или чужда сметка в пределите на упълномощаването.

Чл. 5. Търговският пълномощник ще получава възнаграждение в размер на ............................. лева (твърда сума/процент от реализираните приходи на фирмата), което ще се изплаща по следния начин:................................................... (месечно, годишно, по друг начин)

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВСКИЯ ПЪЛНОМОЩНИК
Чл. 6. Търговският пълномощник има право:
а) да получава редовно възнаграждението си;

б) да получава информация, необходима за извършване на дейността си;

в) да получава обезщетение за обичайните разходи по дейността си;

Чл. 7. Търговският пълномощник се задължава:

а) да защитава интересите на Търговеца;

б) да пази търговските тайни на Търговеца, станали му известни при изпълнение на дейността си;

в) да дава текущ отчет на Търговеца за дейността си;

г) да предава на Търговеца всичко, което е получил при изпълнение на дейността си.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
Чл. 8. Търговецът има право:
а) да получава текущ отчет за дейността на Търговския пълномощник;

б) да получава от Търговския пълномощник всичко, което последният е получил при изпълнение на дейността си;

в) да получи обезщетение в случаите, в които Търговският пълномощник е превишил правомощията си.

Чл. 9. Търговецът се задължава:

а) да дава точна информация, необходима за изпълнение на задачите, възложени на Търговския пълномощник;

б) да изплаща редовно възнаграждението на Търговския пълномощник и полагаемото му се обезщетение за обичайните разходи по дейността му;

в) да осигури работно място на Търговския пълномощник.

САНКЦИИ
Чл. 10. (1) Ако Търговският пълномощник сключи сделка за сметка на Търговеца без изричното му съгласие, последният има право на обезщетение, ако не е заявил, че сключената от Търговския пълномощник сделка е за негова сметка. Заявлението трябва да се направи в писмена форма в срок от един месец след узнаване на сделката, но не по-късно от една година от извършването й и се отправя до Търговския пълномощник или до третото лице.
(2) Искът по ал. 1 се погасява по давност в петгодишен срок от извършването на сделката.

Чл. 11. При неизпълнение на клаузите на настоящия договор неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на .............................. процента от дължимата сума на основание чл.92 от ЗЗД.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 12. Договорът се прекратява:
а) с изтичане на срока на договора;

б) при трайно неизпълнение на клаузите на настоящия договор от една от страните;

в) със смъртта или с поставяне под забрана на една от страните;

г) по взаимно съгласие, както и с общите разпоредби на гражданското законодателство.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 13. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото законодателство.
Настоящият договор са подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ТЪРГОВЕЦ: .............

ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК: .............

Подобни статии:
 

Реклама