ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВСКИ ПОМОЩНИК

Печат

ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВСКИ ПОМОЩНИК

Днес, .................20........ г. в гр. ............................ между страните

фирма ......................................................................................................
с търговски адрес в ...............................................................................,
представлявана от .................................................................................,
наричана в договора Търговец

и

.................................................................................................................
ЕГН ................... с адрес ........................................................................
.................................................................................................................,
наричана в договора Търговски помощник се подписа настоящият договор за следното.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. Търговецът възлага, а Търговският помощник приема срещу възнаграждение да извършва търговска дейност, изразяваща се в следното:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Чл. 2. Търговската дейност ще се извършва
.................................................................................................................. (посочва се територията/помещението и др. под.).

Чл. 3. Възнаграждението на Търговския помощник ще бъде в размер на .................................... и ще се изплаща по следния начин ................................................... (месечно, годишно или по друг начин).

Чл. 4. Настоящият договор се сключва за срок от ............. години и влиза в сила от датата на подписването му.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВСКИЯ ПОМОЩНИК
Чл. 5. Търговският помощник има право да получи договорното възнаграждение в размера и по начина, уговорени в настоящия договор.
Чл. 6. Търговският помощник се задължава да извършва дейността си с грижата на добър стопанин и в защита на интересите на Търговеца.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
Чл. 7. Търговецът се задължава да поема транспортните разходи по доставката на материалите, необходими за търговската дейност на Търговския помощник за своя сметка.
Чл. 8. Търговецът се задължава да заплаща редовно уговореното възнаграждение на Търговския помощник.

ДРУГИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА
Чл. 9. Отчитането на извършената работа ще става с приемо-предавателен протокол.
Чл.10. Страните ще уреждат възникналите спорове по споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по реда на Гражданско-процесуалния кодекс.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ТЪРГОВЕЦ: ............

ТЪРГОВСКИ ПОМОЩНИК: ..............

Подобни статии: