ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ

Днес, .............20........ г. в гр. ..................... се подписа настоящият договор за сътрудничество и съвместна дейност между:

фирма ...................................................................................................................................,
представлявана от ................................................................................................................
с търговски адрес ................................................................................................................,
от една страна

и

фирма ...................................................................................................................................,
представлявана от ................................................................................................................
с търговски адрес ................................................................................................................,
от друга страна.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
Чл. 1. Като подписват настоящия договор страните декларират намерението си за сътрудничество и съвместна дейност в областта на ................................................................................................................ в условията на трайно изпълнение в рамките на договорения срок.
Чл. 2. За извършваните дейности във всеки конкретен случай се сключва договор между страните, като се определят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се уточняват конкретните задължения на страните, срокове, плащания и др.

Чл. 3. Настоящият договор се сключва за срок от една година.

Чл. 4. Договорът влиза в сила от деня на подписването му. При изтичане на срока, посочен в чл. 3. договорът се счита за подновен за нов едногодишен срок, освен ако някоя от страните не поиска прекратяването му най-малко един месец преди изтичането на този срок.

Чл. 5. Договорът може да бъде прекратен при:

1) продължително и трайно неизпълнение на задълженията от една от страните;

2) прекратяване на дейността на една от страните;

3) изрично изразено желание на една от страните;

4) взаимно съгласие,както и с общите разпоредби на гражданското законодателство.

Чл. 6. Едностранното прекратяване на договора става с писмено уведомяване на другата страна. То влиза в сила 30 дни след изпращането на писменото уведомяване.

Чл. 7. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ФИРМА ..................................

ФИРМА ...............................

Подобни статии:
 

Реклама