ДОГОВОР ЗА СТОКОВ КОНТРОЛ

Днес, .............................., в гр. ..................................... се сключи настоящият договор
за стоков контрол между:
1. .........................................................................................................................................
с търговски адрес ..............................................................................................................
представляван от ..............................................................................................................
и наричан накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и

2. .........................................................................................................................................
с търговски адрес ..............................................................................................................
представляван от ...............................................................................................................
и наричан накратко КОНТРОЛЬОР.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ОТНОСНО СЛЕДНОТО:


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а КОНТРОЛЬОРЪТ приема да провери с помощта на своите специални знания и опит състоянието на следната СТОКА (или услуга):
........................................................................................................................ и/или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а КОНТРОЛЬОРЪТ приема да направи безпристрастно сравнение между изискваното и действителното състояние на следната СТОКА (или услуга):
.............................................................................................................................................

Чл. 2. Контролът ще бъде изпълнен до ................................................. и резултатите от него ще бъдат изложени в удостоверение.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНТРОЛЬОРА

Чл. 3. Контролът ще бъде осъществен в следния обем и по следния начин:
............................................................................................................................................
при отчитане на разпоредбите на следните нормативни актове:
...........................................................................................................................................
и на следните договори
............................................................................................................................................

Чл. 4. КОНТРОЛЬОРЪТ гарантира, че има необходимите за изпълнение на задачата специални знания и опит и че не е свързано лице по смисъла на п. 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и със следните лица: ..........................................................., нито се намира с тях в особени отношения, които могат да повлияят на неговата безпристрастност.

Чл. 5. КОНТРОЛЬОРЪТ се задължава да изпълни възложената му задача при възможно най-малки неудобства за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 6. КОНТРОЛЬОРЪТ се задължава да не разпростанява данните и информацията, предоставени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка и по повод изготвянето на възложената му задача.

Чл. 7. КОНТРОЛЬОРЪТ се задължава да издаде удостоверение за установените резултати от контрола.


III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на КОНТРОЛЬОРА цялата необходима информация, документи, мостри, необходими за изпълнение на поставената задача в срок до
....................................................................

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури на КОНТРОЛЬОРА достъп до предмета на контрола и да му окаже съдействие при изпълнение на задълженията.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на КОНТРОЛЬОРА възнаграждение в размер на ............... (............................) лв. в срок до ........................................ чрез превод по следната банкова сметка: ................ ...............................................................


IV. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 11. В случай на забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при плащане на дължимото възнаграждение той дължи на КОНТРОЛЬОРА неустойка в размер на ...................................................................... на всеки просрочен ден.

Чл. 12. При забава на КОНТРОЛЬОРА при изпълнение на възложената работа с повече от ........... дни от договорения срок той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на ...................... на всеки просрочен ден. При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предостави необходимите данни и документи или да осигури на КОНТРОЛЬОРА достъп до предмета на контрола сроковете за изпълнение на задължението на последния се удължават съответно.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 13. Настоящият договор може да бъде изменян и/или допълван само по съгласие на двете страни, изразено в писмена форма.
Чл. 14. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще бъдат в писмена форма за действителност, която ще се смята спазена и при отправянето им по телекс или телефакс. Адресите и координатите на страните са както следва:

14.1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
...................................................................; телекс .................; телефакс .................

14.2. За КОНТРОЛЬОРА:
...................................................................; телекс .................; телефакс .................

Чл. 15. Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор или във връзка с него или с неговото нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, ще се уреждат от страните по приятелски начин. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за разрешаване пред .............................................

Чл. 16. Нищожността на никоя клауза от настоящия договор, която бъде обявена за противоречаща на приложимия закон, няма да направи невалидна никоя друга негова клауза или договора като цяло. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и се подписа от тях както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:......................

КОНТРОЛЬОР: ..........................

Подобни статии:
 

Реклама