ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОНСИГНАЦИЯ

№ ........./...........20..... г.

Днес, ............ 20..... г. в гр. ............................... между

1. Фирма ......................................................................................................,
представлявана от .......................................................................................
с търговски адрес .......................................................................................,
наричана по-нататък в текста на договора КОНСИГНАНТ, от една страна

и

2. Фирма ......................................................................................................,
представлявана от .......................................................................................
с търговски адрес .......................................................................................,
наричана по-нататък в текста на договора КОНСИГНАТОР, от друга страна,
се сключи настоящият договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. Консигнантът ще доставя, а Консигнаторът ще продава стоки при условията на консигнация.
Чл. 2. 1) Консигнантът ще доставя на Консигнатора стоки по видове, количества и единични цени в съответствие с предварително съгласувани между страните спецификации, неразделна част от този договор.

2) Единичната цена на дребно, според спецификациите към договора, е минимално допустимата продажна цена на стоките, която Консигнантът определя.

Чл. 3. Консигнаторът се задължава да продава доставените от Консигнанта стоки при най-благоприятни продажни цени, съобразно състоянието на пазара, като гарантира единичната цена на дребно.

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
Чл. 4. 1) Консигнантът се задължава да доставя стоките за своя сметка в срок до една седмица от подписването на съответната спецификация.
2) За датата на доставката се счита датата на постъпване на стоката в склада/магазина на Консигнатора.

СРОКОВЕ
Чл. 5. 1) Настоящият договор се сключва за срок от ............ месеца и влиза в сила от датата на подписването му.
2) Договорът може да бъде продължен, ако до един месец преди изтичане на срока му, двете страни изяват писмено съгласие за това.

Чл. 6. Страните определят срок за продажба на консигнация .......... месеца от датата на постъпване на стоките по партиди в склада/магазина на Консигнатора. Срокът за непродадените стоки, при споразумение на страните, може да бъде продължен.

КАЧЕСТВО НА СТОКИТЕ
Чл. 7. 1) Качеството на стоката трябва да съответства на действащите стандарти и на двустранно одобрени мостри.
2) При необходимост стоката трябва да бъде придружена от сертификат за произход, санитарно разрешение и други документи за качество.

ОПАКОВКА И ЕКСПЕДИРАНЕ НА СТОКАТА
Чл. 8. Опаковката на стоката трябва да бъде здрава и да гарантира цялостта и предпазването й от повреди при транспортиране.
Чл. 9. Стоката трябва да бъде придружена от опаковъчен лист, който да съдържа артикулите по вид, брой и единична цена.

Чл. 10. 1) Консигнантът експедира стоката на посочен от Консигнатора адрес.

2) Консигнантът се задължава да изпрати на Консигнатора при експедирането на стоката лист за доставка, който да съдържа номер, наименование на стоката, брой, единична цена и обща стойност.

ПРИЕМАНЕ НА СТОКАТА
Чл. 11. Стоката се приема по количество и качество в склада/магазина на Консигнатора, при което се подписва двустранен лист за доставка между упълномощени представители на страните по договора.


ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 12. Рекламираната стока се връща по реда на непродадената стока.
Чл. 13. Рекламации за качество от страна на клиентите Консигнаторът ще уважава за сметка на Консигнанта, ако същите са предявени в гаранционния срок, считан от датата на касовата бележка или фактура, при условие, че се касае за скрити производствени дефекти.

Чл. 14. Консигнантът ще признава рекламации в гаранционния срок, считан от датата на продажбата.

Чл. 15. В случаи на връщане на суми на клиенти, удостоверено с рекламационни протоколи, същите се приспадат от отчета за реализацията.

РАЗПЛАЩАНЕ
Чл. 16. Въз основа на отчет за извършените продажби, Консигнантът ще представя на Консигнатора фактура, която задължава последният да уреди плащането със свободен превод, като авизира Консигнанта за номера и датата на превода. Размерът на превода се определя от общата стойност на продажбите, намалена с размера на провизиона за Консигнатора.


ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 17. При прекратяване на договора уточняването и приключването на сметките между страните трябва да бъде извършено в срок от един месец.
Чл. 18. Консигнаторът се задължава да върне обратно на Консигнанта всички стоки, намиращи се като наличност в склада/магазина на Консигнатора в срок от един месец на посочен от Консигнанта адрес. Разходите по транспортиране на същите от склада/магазина до местоназначението им са за сметка на Консигнанта.

ДРУГИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА
19. Всички спорни въпроси, възникнали при изпълнение на настоящия договор ще се уреждат по пътя на взаимното споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по реда на Гражданско-процесуалния кодекс.
20. За всички неуредени с настоящия договор въпроси важат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и действащата нормативна уредба.

Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ЗА КОНСИГНАТОРА: ...................

ЗА КОНСИГНАНТА: .................

СПЕЦИФИКАЦИЯ № ........./..........20.... г.
НА СТОКИТЕ ПО ДОГОВОР № ........./..........20.... г.
№ Стока Количество Един. цена Обща стойност
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ВСИЧКО: ..........................................................

ПРОВИЗИОН ЗА КОНСИГНАТОРА ..........%

КОНСИГНАТОР: ..........................

КОНСИГНАНТ: ..........................


ЛИСТ ЗА ДОСТАВКА № ........./..........20.... г.
НА СТОКИТЕ ПО ДОГОВОР № ........./..........20.... г.
Днес, ........... 20... г. ........................................................................................................ – упълномощен представител на Консигнанта, в изпълнение на консигнационен договор, предаде на
................................................................................................. – упълномощен представител на Консигнатора, следните стоки по количества и единични цени:
№ Стока Количество Един. цена Обща стойност
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ВСИЧКО: ..................................................................

ЗА КОНСИГНАТОРА: ...................

ЗА КОНСИГНАНТА: .................

Подобни статии:
 

Реклама