ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОНСИГНАЦИЯ

№ ........./...........20... г.

Днес, ............ 20.... г. в гр. ............................... между

1. Фирма ......................................................................................................,
представлявана от .......................................................................................
с търговски адрес .......................................................................................,
наричана по-нататък в текста на договора КОНСИГНАНТ, от една страна

и

2. Фирма ......................................................................................................,
представлявана от .......................................................................................
с търговски адрес .......................................................................................,
наричана по-нататък в текста на договора КОНСИГНАТОР, от друга страна,
се сключи настоящият договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. Консигнантът възлага, а Консигнаторът приема да реализира продукция при условията на консигнация, съгласно приложена спецификация.
Чл. 2. Наличните изделия в консигнационния склад са собственост на Консигнанта.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 3. Изделията ще се експедират от Консигнанта на адреса на склада, посочен от Консигнатора. Транспортните разходи до склада се поемат от Консигнанта.
Чл. 4. 1) Комисионното възнаграждение ще се изчислява върху цената на изделията франко склада на Консигнанта, като заплащането се извършва в 10-дневен срок, считано от датата на превода на съответните суми от страна на Консигнатора, срещу фактура или чрез отчисления от издадените фактури.

2) Комисионното възнаграждение ще бъде в размер на ...................... процента от стойността на продадените стоки.

Чл. 5. Настоящият договор се подписва за срок от ............. месеца и влиза в сила от датата на подписването му.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНСИГНАТОРА
Чл. 6. Консигнаторът се задължава:
– да осигури подходящо помещение, в което се съхраняват посочените изделия;

– да осигури необходимия персонал, който ще отговаря за съхранение на стоката и за воденето на необходимата отчетност, съгласно нормативите относно наличните и продадени изделия;

– в края на всяко тримесечие да изпраща на Консигнанта описа на продадената стока по типове и количества;

– при извършване на инвентаризация на наличните стоки в склада на Консигнатора да уведомява Консигнанта относно резултатите. Консигнаторът носи пълна отговорност за установени по време на инвентаризацията липси, с изключение на липси, вследствие на форсмажорни обстоятелства.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНСИГНАНТА
Чл. 7. Консигнантът се задължава:
– да заплаща на Консигнатора комисионното възнаграждение, съгласно условията на чл. 4.

– да изпраща проформа-фактура за всяко количество и тип експедирани изделия;

– да взема обратно изделия, предмет на този договор, които от постъпването им в склада не са били продадени;

– да поема рискове от евентуални загуби или повреди на стоката от момента на експедирането им до пристигането им на местоназначението;

– в случай на рекламация относно качеството на продадената стока да я заменя с друга такава качествена.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ДОГОВОРА
Чл. 8. Консигнаторът се задължава да изпрати обратно и при поискване на определения от Консигнанта адрес всички намиращи се в неговия склад стоки. Транспортните разходи от склада до местоназначението са за сметка на Консигнанта.
Чл. 9. В случай, че при прекратяването на договора Консигнантът има задължения спрямо Консигнатора, последният има право да задържи част от договорените стоки до издължаване на съответните суми.

ДРУГИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА
Чл. 10. Всички спорни въпроси, възникнали при изпълнение на настоящия договор ще се уреждат по пътя на взаимното споразумение.
Чл. 11. За всички неуредени с настоящия договор въпроси важат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и действащата нормативна уредба.

Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ЗА КОНСИГНАТОРА: ....................

ЗА КОНСИГНАНТА: ...................

Подобни статии:
 

Реклама