ДОГОВОР ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

Днес, .............................., в гр. ..................................... се сключи настоящият договор
за превоз на ТОВАР между:
1. .........................................................................................................................................
с търговски адрес ..............................................................................................................
представляван от ..............................................................................................................
и наричан накратко ТОВАРОДАТЕЛ
и

2. .........................................................................................................................................
с търговски адрес ..............................................................................................................
представляван от .............................................................................................................
и наричан накратко ПРЕВОЗВАЧ.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ОТНОСНО СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ТОВАРОДАТЕЛЯТ възлага на ПРЕВОЗВАЧА да извърши срещу възнаграждение
превоз на следния ТОВАР:
...........................................................................................................................................
със следното превозно средство: ..................................................................................
от отправна точка: ..........................................................................................................
до местоназначение: .....................................................................................................,
където да го предаде на ПОЛУЧАТЕЛЯ: ....................................................................
Превозът ще бъде извършен при условията на ............................................................

Чл. 2. ТОВАРЪТ следва да пристигне в местоназначението не по-късно от ....................

II. ПРЕДАВАНЕ НА ТОВАРА. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТОВАРОДАТЕЛЯ

Чл. 3. ТОВАРОДАТЕЛЯТ се задължава да предизвести ПРЕВОЗВАЧА в срок от ........... часа преди предаването на ТОВАРА за готовността си да го натовари на превозното средство. Предизвестяването става чрез попълване на писмена заявка по образец, предоставен
от ПРЕВОЗВАЧА. В случай че ПРЕВОЗВАЧЪТ не възрази в рамките на ............... часа от получаване на заявката, счита се, че е приел ТОВАРЪТ да му се предаде на посочената в заявката дата.

Чл. 4. ТОВАРОДАТЕЛЯТ се задължава да предаде ТОВАРА в състояние и в опаковка, годни да издържат превоза. ТОВАРОДАТЕЛЯТ се задължава да предупреди ПРЕВОЗВАЧА и да обяви изрично всички специални ТОВАРИ – опасни, извънгабаритни и други подобни.
Когато опаковката е явно неподходяща, ПРЕВОЗВАЧЪТ може да приеме ТОВАРА само ако ТОВАРОДАТЕЛЯТ заяви писмено, че вредите, които биха настъпили, са за негова сметка.

Чл. 5. ТОВАРОДАТЕЛЯТ ще натовари ТОВАРА на превозните средства, находящи се в .................................................................., спазвайки указанията на ПРЕВОЗВАЧА относно техническите изисквания за това. ТОВАРОДАТЕЛЯТ носи отговорност за следните нарушения
във връзка с предаването и натоварването на ТОВАРА:

5.1. за обявяване на неверни данни за ТОВАРА в придружаващите го документи;
5.2. за повреждане на превозното средство при натоварването;
5.3. за закъснение при натоварването;
5.4. за недотоварване, претоварване и натоварване на превозното средство в разрез с установените технически изисквания.
Чл. 6. ТОВАРОДАТЕЛЯТ предава заедно с ТОВАРА и документите, необходими за пристигането му до получателя, в това число: ..........................................................................................
В случаите, когато ТОВАРЪТ ще бъде превозван извън границата на Република България, ТОВАРОДАТЕЛЯТ се задължава да попълни транспортните документи на съответния чужд език и да посочи всички необходими реквизити, изисквани от съответните международно-
правни договори.
Всички разходи, причинени от неправилно попълнени от ТОВАРОДАТЕЛЯ транспортни документи, са за негова сметка.
Чл. 7. ТОВАРОДАТЕЛЯТ се задължава да осигури разтоварването на товара в пункта на местоназначението за своя сметка в съответните безденгубни срокове.

Чл. 8. За превоза на ТОВАРА ТОВАРОДАТЕЛЯТ дължи на ПРЕВОЗВАЧА възнаграждение, платимо в размера и в сроковете, уговорени по-долу.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕВОЗВАЧА

Чл. 9. ПРЕВОЗВАЧЪТ се задължава да извърши превоза с грижата на добрия превозвач в определения срок, с уговореното превозно средство, от отправната точка до местоназначението и да го предаде на ПОЛУЧАТЕЛЯ. ПРЕВОЗВАЧЪТ се задължава да извърши превоза по най-краткия възможен път между отправната точка и местоназначението, освен ако отклонението от най-краткия маршрут се наложи
за запазване на ТОВАРА от възможни вреди.

Чл. 10. ПРЕВОЗВАЧЪТ се задължава да запази ТОВАРА в количествено и качествено отношение от момента на приемането му до момента на предаването му. За целта ПРЕВОЗВАЧЪТ се задължава да осигури превозно средство със съответната техническа изправност, чистота, незаразеност, ..............................................................................................................................................

Чл. 11. ПРЕВОЗВАЧЪТ се задължава да изпълни и допълнителните нареждания на ТОВАРОДАТЕЛЯ (легитимираното лице) за изменение на местоназначението, за изменение на ПОЛУЧАТЕЛЯ, за обременяване или освобождаване на ТОВАРА от наложен платеж, .........................., ако ги получи до момента на ..............................................................................................................

IV. ПРЕДАВАНЕ НА ТОВАРА

Чл. 12. ПРЕВОЗВАЧЪТ се задължава да уведоми ПОЛУЧАТЕЛЯ за пристигането на ТОВАРА в местоназначението и да пази ТОВАРА до предаването му.

Чл. 13. Ако ПОЛУЧАТЕЛЯТ не може да бъде открит на посочения адрес или откаже да приеме ТОВАРА, ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да го пази или да го предаде за пазене другиму, като своевременно извести ТОВАРОДАТЕЛЯ. При ТОВАР, подлежащ на бърза развала, ПРЕВОЗВАЧЪТ има правото да го продаде за сметка на ТОВАРОДАТЕЛЯ. Ако ТОВАРОДАТЕЛЯТ не даде нареждане за начина на процедиране с ТОВАРА в срок от .................... дни, ПРЕВОЗВАЧЪТ има правото да го продаде и след като се удовлетвори за неплатената част от възнаграждението му и за понесените разноски, да вложи останалата сума по сметка на ТОВАРОДАТЕЛЯ.

Чл. 14. Получаването на ТОВАРА става в складовете на ПРЕВОЗВАЧА след окончателното му освобождаване. При получаването на ТОВАРА ПОЛУЧАТЕЛЯТ задължително го преглежда. Получаването става срещу подписване на констативен протокол, който обвързва страните относно факта на получаване на ТОВАРА, количеството му и наличието на недостатъци в него.

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ПРЕВОЗВАЧА

Чл. 15. ПРЕВОЗВАЧЪТ има право на възнаграждение в размер на .............................................. (...................................) лв., платимо при сключването на договора. ПРЕВОЗВАЧЪТ има право на следните възнаграждения за допълнителни услуги:
...............................................................................................................................................

При забава да се получи ТОВАРА ПРЕВОЗВАЧЪТ събира от ПОЛУЧАТЕЛЯ денгуби в размер на ..........................................................................................................................................

VI. ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА. РЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО

Чл. 16. ПРЕВОЗВАЧЪТ отговаря за изгубването, погиването или повреждането (изцяло или частично) на превозвания ТОВАР, освен ако вредата се дължи на непреодолима сила, на качествата на ТОВАРА или на явно неподходяща опаковка, за която ТОВАРОДАТЕЛЯТ е дал съгласие по реда на чл. 4, ал. 3 от договора.
В случаите по предходната алинея ПРЕВОЗВАЧЪТ отговаря за вредите, които се дължат на забава при изпълнение на превоза. ПРЕВОЗВАЧЪТ отговаря при предаване на ТОВАРА на лице, различно от ПОЛУЧАТЕЛЯ или от лицето, легитимирано съгласно прехвърлените му превозни документи да получи ТОВАРА. Ако изгубен ТОВАР, за който ПОЛУЧАТЕЛЯТ е обезщетен, бъде намерен, ПРЕВОЗВАЧЪТ, след като вземе необходимите мерки за запазването му, уведомява за това писмено ПОЛУЧАТЕЛЯ. Ако последният приеме ТОВАРА, той дължи възстановяване на полученото обезщетение. При отказ ПРЕВОЗВАЧЪТ може да продаде ТОВАРА за своя сметка.
След като е получен ТОВАРЪТ, ПРЕВОЗВАЧЪТ отговаря само ако е бил уведомен за повредите не по-късно от един месец от получаването и те не са могли да бъдат открити при самото приемане.

Чл. 17. ПРЕВОЗВАЧЪТ отговаря за забавата да достави ТОВАРА в срок в местоназначението:
..............................................................................................................................................

Чл. 18. Ако ПРЕВОЗВАЧЪТ извърши превоза изцяло или отчасти с участието на други превозвачи, той отговаря за действието им допредаването на ТОВАРА.

Чл. 19. Искът за вреди по договора за превоз се погасява с едногодишна давност, чийто срок започва да тече от деня, в който са предадени на ПОЛУЧАТЕЛЯ, а ако не са му предадени – от деня, в който е следвало да му бъдат предадени.

Чл. 20. При констатирани пълни или частични липси, повреди на ТОВАРА или забава на ПРЕВОЗВАЧА, ПОЛУЧАТЕЛЯТ ще покани в срок от ................................ ПРЕВОЗВАЧА писмено да го обезщети. Поканата трябва да съдържа основанието за отговорността на ПРЕВОЗВАЧА и размерът на вредите и ще е придружена с копия от документите, които доказват претенцията за обезвреда. ПРЕВОЗВАЧЪТ ще отговори на поканата по предходната алинея писмено в срок от ...............................................................................................................................................
ПРЕВОЗВАЧЪТ незабавно ще обезщети ПОЛУЧАТЕЛЯ за одобрената част от претенцията му. Неодобрената част от претенцията може да се предяви по съдебен ред.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 21. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще бъдат в писмена форма за действителност, която ще се смята спазена и при отправянето им по телекс или телефакс. Адресите и координатите на страните са както следва:

21.1. За ТОВАРОДАТЕЛЯ:
.............................................................................; телекс ................; телефакс .................

21.2. За ПРЕВОЗВАЧА:
.............................................................................; телекс ................; телефакс .................

21.3. За ПОЛУЧАТЕЛЯ:
.............................................................................; телекс ................; телефакс .................

Чл. 22. Страните по настоящия договор се задължават да не преотстъпват на трети страни информацията, разменена по време на съвместните търговски преговори или свързана с вида на ТОВАРА, посоката на превозването му, ПОЛУЧАТЕЛЯ му и другите факти по изпълнението на договора. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и се подписа от тях както следва:

ПРЕВОЗВАЧ: ......................

ТОВАРОДАТЕЛ: ......................

Подобни статии:
 

Реклама